Odgoj i Edukacija
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Činioci samopouzdanja.

Samopouzdanje je znati da je čovjek odgovoran za svoja djela i da se učinci njegovih djela vraćaju njemu samom. Koji su to činioci koji daju rezultate za stjecanje ovakve osobine? Nakon što smo prihvatili zakon kauzaliteta, stižemo do sljedećeg: Ništa se u ovom svijetu ne događa mimo ovog zakona i shodno tome samopouzdanje je također jedan od uzroka u ovom svijetu. Činioci koje ćemo ovdje nabrojati nisu svi i moguće je da neko pronađe još neke pored njih:

1. Lična odgovornost.

Sami smo sebi odgovorni za svoja djela, što je i temeljni činilac shvatanja da je čovjek odgovoran za svoja djela jer upravo ovo čovjeka potiče da se trudi. Imam Sadik, a. s., kaže: "Svoj tovar sam uzmi i sam ga nosi!" Ako ti sam ne preuzmeš tovar svojih problema i obaveza, postoje dva stanja u koja možeš zapasti: ili će ta obaveza ostati na zemlji ili misliš da će neko drugi doći i podići taj tvoj teret. Imam ukazuje na ovaj drugi oblik i kaže: "Ako ga ti sam ne uzmeš, neće se niko naći da ga uzme mjesto tebe. Svaki pravedan čovjek presuđuje da sam treba uzeti svoje breme odgovornosti.

2. Vjerovanje da se odnos između djela i učinaka vraća samom čovjeku.

Kada ste žedni, vi sami trebate uzeti vodu da bi odklonili žeđ. Ovo je veoma važna stvar u životu. Ako bismo srčano vjerovali u ovaj princip, zauvijek bi iz našeg srca izašla dvoličnost i prigovor nekome na nečemu, a loš ahlak, npr. laž i ogovaranje, nestao bi. Mi lahko jezikom izgovaramo da vjerujemo u ovu činjenicu, ali je praktično teško i rijetko primjenjujemo. Učenjaci ahlaka u vezi s ovim pitanjem kažu da je izgovor lahak, ali su oni koji to praktikuju rijetki.

Priča Behlula i Haruna Er-Rešida na jasan način govori o našem stavu da se učinci djela vraćaju nama samima. Kada je halifa Rešid napravio džamiju, Bohlul je došao do njega i pitao ga: "Za koga si napravio ovu džamiju?" "Za Boga", odgovori halifa. Iste noći Bohlul uzme neki papir i na ulazu džamije napiše: Ovu džamiju napravio je Bohlul. Kad su sutradan osvanuli, rekoše halifi da je neko mjesto njegova imena stavio Bohlulovo. Tada zarobiše Bohlula i upitaše što je to radio i zašto je stavio svoje ime, a on reče: "Ti si ovo činio za Boga, a ne za sebe, a ja sam samo Božije djelo sebi pripisao." Ako bi čovjek uzvjerovao da ovaj princip treba primijeniti na svaki aspekt svoga života, tj. da sam treba ispunjavati svoje obaveze, to bi bio važan faktor u stjecanju samopouzdanja i obavljanju dužnosti.

Imam Sadik, a. s., prenosi hadis od Lukmana, koji je svoga sina savjetovao: "O sine moj, ako se odgojiš u svojoj mladosti, imat ćeš od toga koristi u starosti. Ako čovjek odluči steći ahlak i moral, on će biti ozbiljan i ispoljit će trud u tom smjeru. Onaj čija ambicija bude velika sigurno će ispoljiti veliki trud da bi dostigao svoj cilj. Onaj koji je učinio trud da bi nešto dostigao, njegova želja još više raste ka tom željenom, a kome se uveća ljubav prema određenom cilju, sigurno će ostvariti taj cilj i okoristiti se rezultatima svoga rada. Iz hadisa vidimo da se ukazuje na prihvatanje lične odgovornosti i ukazuje na činjenicu da će svako pobrati rezultate svoga rada i svako ko uzvjeruje u ovo pravilo imat će i ambiciju da željene rezultate ostvari. Ko čvrsto odluči nešto, sigurno će i veliki trud uložiti u dosezanju toga, a taj trud samo je znak ljubavi koju ima prema cilju. Sreća i nesreća čovjeka jeste u učincima njegovih djela i ubiranje rezultata u starosti zapravo i jeste zbog njegovih djela u mladosti. Ovo pitanje veoma je važno.

3. Čovjek se okorištava iskustvima drugih ljudi a najprijatnije iskustvo svakog čovjeka jeste njegovo iskustvo sa vlastitim roditeljima.

U periodu djetinjstva dijete ispituje život, a ponašanje i djelovanje njegovih bližnjih vode ga ka jednom svijetu koji je van njegovog. Ovaj dio života veoma je važan kako za roditelje tako i za djecu. Roditelji trebaju misliti šta da rade jer svoje djelovanje prenose na dijete, a djeca trebaju steći osjećaj da trebaju nešto naučiti. Imam Sadik, a. s., ukazuje na veliku odgovornost u ovom preiodu kako za roditelje tako i za dijete.1 2 next