SURA 14




Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Ibrahim -Ibrahim

Mekka -52 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Elif-lam-ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvede{ iz

tmina na svjetlo, na put Silnoga i Hvaljenoga

2. Allaha, ~ije je ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemlji. A od u`asne patnje

te{ko nevjernicima,

3. koji `ivot na ovome svijetu vi{e vole od onoga svijeta i koji od Allahova puta

odvra}aju i nastoje da ga prika`u krivim! Oni su u velikoj zabludi.

4. Mi nismo poslali nijednog poslanika koji nije govorio jezikom naroda svoga, da bi mu

objasnio. A Allah ostavlja u zabludi onoga koga ho}e i ukazuje na pravi put onome kome

ho}e; On je Silan i Mudar.

5. I Musaa smo poslali s dokazima Na{im: "Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next