SURA 15
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

El-Hid`r

Mekka 99 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Elif-lam-ra. Ovo su ajeti knjige, Kur’ana jasnog!

2. Za`ali}e nevjernici ~esto {to nisu postali muslimani.

3. Pusti ih neka jedu i nasla|uju se, i neka ih zavara nada, - zna}e oni!

4. A Mi smo uni{tavali gradove samo u odre|eno vrijeme,

5. nijedan narod ne mo`e ni ubrzati ni usporiti konac svoj.

6. Oni govore: "Ej, ti kome se Kur’an objavljuje, ti si, uistinu lud!

7. Za{to nam meleke ne dovede{, ako je istina {to govori{!’

8. Mi meleke {aljemo samo s Istinom, i tada im se ne bi dalo vremena da ~ekaju.

9. Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista }emo Mi nad njim bdjeti!

10. I prije tebe smo poslanike prija{njim narodima slali1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next