SURA 16
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

P~ele -An-Nahl

Mekka -128 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Ono {to je Allah odredio -dogodi}e se; zato to ne po`urujte! Hvaljen neka je On i

neka je vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju!

2. On {alje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojima ho}e:

"Opominjite da nema boga osim Mene i bojte Me se!’

3. On je mudro nebesa i Zemlju stvorio; neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu

ravnim smatraju!

4. On stvara ~ovjeka od kapi sjemena, a on odjednom -otvoreni protivnik!

5. I stoku On za vas stvara; njome se od hladno}e {titite, a i drugih koristi imate, njome

se najvi{e i hranite;

6. ona vam je ukras kad je sa ispa{e vra}ate i kad je na pa{u izgonite,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 next