SURA 17
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

No}no putovanje -Al-Isra’

Mekka -111 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom ~asu no}i preveo Svoga roba iz Hrama

~asnog u Hram daleki, ~iju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja

Na{a pokazali. -On, uisitinu, sve ~uje i sve vidi.

2. A Musau smo Knjigu dali i uputstvom je sinovima Israilovim u~inili: "Mjesto Mene -

Gospodara drugog ne uzimajte,

3. o, potomci onih koje smo sa Nuhom nosili!’ On je, doista, bio rob zahvalni.

4. I Mi smo u Knjizi objavili sinovima Israilovim: "Vi }ete doista dva puta nered na Zemlji

u~initi i preko mjere oholi postati.

5. I kad do|e vrijeme prve od dvije prijetnje, posla}emo protiv vas robove Na{e, silno

mo}ne, oni }e uzdu` i poprijeko zemlju va{u pregaziti, i prijetnja }e se ispuniti.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 next