Asr (Vrijeme)سورة العصر

Mekka

103. sura – 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Tako mi vremena, -

2. Čovjek, doista, gubi,

3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.