Al Baqara - Krava ,Medina - 286 ajeta
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Al Baqara - Krava ,Medina - 286 ajeta

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog 

 

Ovo je najduإ¾a sura u Kur'anu, a ime je dobila po priؤچi o Beni Israilovoj kravi koja se spominje u ovoj suri. Druga kur'anska sura poؤچinje harfovima koji se pojvljuju u specifiؤچnom redosledu, a nazivaju se â€‍horuf-e moqate'“ i oko njihovog znaؤچenja i razloga zbog kojeg se nalaze na poؤچetku nekoliko sura postoje razliؤچita miإ،ljenja meؤ‘u mufesirima ؤچasne Allahove Knjige. 

 

 ط§ظ„ظ…

â€‍Elif Lam Mim.“ (2:1)

 

U meؤ‘usobnoj komunikaciji ljudi sklapaju reؤچenice od niza rijeؤچi, a rijeؤچi od dva ili viإ،e slova ili harfova. Meؤ‘utim, Uzviإ،eni je kao prve ajete u 29 od 114 kur'anskih sura objavio harfove koji, tako posloإ¾eni, ne tvore jasno znaؤچenje u arapskom jeziku pa ih mi uؤچimo izgovarajuؤ‡i imena svakog od objavljenih harfova. Primjer moإ¾emo pronaؤ‡i i u ovom, prvom ajetu druge kur'anske sure, u kojem su objavljena tri harfa: elif, lam i mim. Kao إ،to rekosmo, ove harfove nazivamo â€‍horuf-e moqate'“ إ،to znaؤچi â€‍meؤ‘usobno odvojeni harfovi“. Moإ¾e nam biti interesantan podatak da u surama koje poؤچinju ovim harfovima, naredni ajeti, skoro po pravilo, u sebi nose poruku o veliؤچanstvenosti i ؤچistoti Kur'ana. Tako, na primjer, na poؤچetku sure Aإ،-إ ura, nakon 1. i 2. ajeta â€‍Ha-mim. Ajin-sin-kaf“, objavljen je 3. ajet u kojem Uzviإ،eni istiؤچe: â€‍Eto tako Allah Silni i Mudri objavljuje tebi, kao i onima prije tebe.“1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 next