SURA 18
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Pe}ina -El-Kehf

Mekka -110 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Hvaljen neka je Allah koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego

2. ispravnu, da te{kom kaznom, koju }e On dati, opomene, a da vjernike koji ~ine

dobra djela divnom nagradom obraduje,

3. u kojoj }e vje~no boraviti,

4. i da opomene one koji govore: "Allah je Sebi uzeo sina."

5. O tome oni ni{ta ne znaju, a ni preci njihovi. Kako krupna rije~ izlazi iz usta njihovih!

Oni ne govore drugo do neistinu!

6. Pa zar }e{ ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj ne}e da povjeruju?

7. Sve {to je na Zemlji Mi smo kao ukras njoj stvorili da isku{amo ljude ko }e se od njih

ljep{e vladati,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 next