Kadr (Noć Kadr)سورة القدر

Mekka

97. sura – 5 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr 

2. a šta ti misliš šta je noć Kadr?

3. Noć Kadr je boja od hiljadu mjeseci –

4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.