Mudrosti Islamske medicine 3
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Mudrosti Islamske medicine

Treći dio

 

 

Dova za zaštitu od zavođenja i začaranosti

 

Ahmed ibn Bedr prenio je od Ishaka al-Sahafa, od Musa ibn Džafera –mir neka je na nj – da je rekao:

“O Sahhaf.” On je odgovorio: “Na raspolaganju sam ti, o sine Alla­hova Poslanika.” On reče: “Zavela te je tvoja žena.” Sahhaf reče: “Da, zaista, o sine Allahova Poslanika, već tri godine ja koristim sve vrste li­jekova, ali tako mi Allaha, nikakve koristi nisam vidio od njih.” On reče: “O Sahhaf, nisi mi to rekao?” “O sine Allahova Poslanika, ja znam da je s tobom izbavljenje iz svake nevolje, ali sam se stidio pred tobom.” On odgovori: “Teško tebi, kakav stid kod čovjeka koji je opsihran? Želio sam razgovarati s tobom o tome.Reci: ‘U ime Allaha, Blagog i Milos­tivog, ja te uklanjam, o napasniče, od toga i toga, sina toga i toga, uz ­pomoć Allaha, koji je rekao Iblisu: Izlazi iz njega (Dženneta), proklet i ponižen. (Kur'an, 7: 18) E onda izlazi iz Dženneta – reče On – ne priliči ti da u njemu prkosiš; izlazi, ti si, zaista, od onih prezrenih! (Kur'an, 7:13) I spletke sihribaza bile su poništene kada je Uzvišeni Allah kazao: I Mi naredismo Musau: Baci štap svoj!, i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. (Kur'an, 7: 117) Allahovom voljom faraonovi sihribazi bili su osujećeni.

Ja neutrališem tvoje djelo o sihribazu i poništavam ga voljom Allaha koji je objavio: Nemoj biti kao oni koji su zaboravili Boga, pa je On učinio da oni zaborave sebe. (Kur'an, 59: 19) I tako mi Onoga koji je ob­javio: A i da ti Knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opi­paju, opet bi sigurno rekli oni koji neće da vjeruju: Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina. Oni govore: Trebalo je da mu se pošalje melek! A da meleka pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni cijeli čas vremena im ne bi više dao. A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno (Kur'an, 6: 7-9); ili, kada je Allahovom voljom objavljeno: I njih dvoje pojedoše s njega  i ukazaše im stidna mjesta njihova pa počeše po njima lišće džennetsko stavljati – tako Adem nije Gospodara svoga poslušao, te je s puta skrenuo. (Kur'an, 20: 121) Ti si u smetenosti, i ne možeš ostvariti ništa od svojih planova. Nikada se više nećeš vratiti u nj.

Hvala neka je Allahu, tvoja spletka je anulirana, tvoj napor se izja­lovio i tvoja smutnja je oslabila, kao što su oslabili i tvoji šejtanski drugovi koji su bili sa tobom. Sigurno, šejtanske spletke su slabe. Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo (Kur'an, 4: 76). Savladao sam te Allahovom voljom, porazio sam vaše mnoštvo Allahovom vojskom, desetkovao vašu snagu Allahovom Sve­moći, i uspostavio nad vama Allahov zakonik. Tvoj vid je zaslijepljen, tvoja snaga je oslabljena, tvoje veze su popucale i Iblis se ogradio od tebe Allahovom voljom. Allah je objavio:

Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i ljepim jelima smo ih bili opskrbili, i iznad svih naroda ih uzdigli, i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu sigurno presuditi u onome oko čega su se razišli.  (Kur'an, 59: 16-17)

On je objavio: Kad će se glavešine, za kojima su se drugi povodili, svojih sljedbenika odreći i kad će veze koje su ih vezale prekinute biti, i oni patnju doživjeti. (Kur'an, 2: 166-167)

Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na Nebesima i ono što je na Zem­lji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslje njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvata i ­Nebesa i Zemlju, i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni! (Kur'an, 2: 255) Vaš Bog je uistinu Jedan, Gospodar ­Nebesa i Zemlje i onoga što je između njih i Gospodar Istoka! Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvjezdama okitili i čuvamo ga od svakog še­jtana prkosnog da ne prisluškuje meleke uzvišene; njih sa svih strana gađaju da ih otjeraju: njih čeka patnja neprekidna, a onoga koji šta ug­rabi – stigne svjetlica blistava. (Kur'an, 37: 4-10) U stvaranju Nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom ob­darene. (Kur'an, 3:190) Stvaranje Nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah spušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji iz­među neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti.  (Kur'an, 2: 164)

Gospodar vaš je Allah, koji je Nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a onda svemirom zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde pokoravaju se Njegovoj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova! (Kur'an, 7: 54) On je Allah – nema drugog boga osim njega – On je pozna­valac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostiv, Samilosni! On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostatka, Onaj Koji svakog obezbjeđuje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi, Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koji smatraju sebe Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na Nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri! (Kur'an, 59: 22-24).1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 next