RASPRAVA O POSLANSTVU (3)RASPRAVA O POSLANSTVU (3)

 

 

 

Filozofski dokaz potrebe za poslanicima:

U filozofiji je dokazano da svaki uzrok koji je činilac i koji do­vodi u postojanje posljedicu, ujedno je i činilac njenog opstojanja. Uputa poslanika na početku je bila Božija volja radi posebnog cilja. Taj posebni cilj postoji sve do posljednih trenutaka njihovog života, kao i posebna i velika pažnja Božija. Znači, oni su pod stalnom pažnjom Božijom. S druge strane, Gospodar u skladu sa ajetom u kojem kaže:

To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario - sve dok se on sam ne promijeni - a Allah sve čuje i sve zna.[1],

neće promijeniti blagodat Upute koju je podario poslanicima, a koja ustvari predstavlja nečinjenje grijeha, tj. bezgrešnost, i ova blagodat bezgrešnosti nepromjenjljiva je sve dok oni ne počine grijeh, što je nemoguće u slučaju posjedovanja ovakve osobine. Drugim riječima, Allah, dž. š., dž. š. podario je poslanicima blagodat koja je stalno u porastu; štaviše, Gospodar je rekao: Ako budete zah­valni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati.[2]

Primjedba:

Moguće je da ovdje neko zamjeri rekavši da postoji razlika iz­među grijeha i zablude, a ono što Kur'an govori o poslanicima tiče se zablude jer se u ajetu kaže: ...niko ne može u zabludu dovesti. Ono što vi kroz svoje izlaganje želite dokazati jeste pitanje grijeha, a to nije jednako zabludi. To bi po riječima Arapa značilo: Nije bila namjera da se dokaže ono što se dokazalo, a ono što je namjera dokazati, ne dokazuje se.

Odgovor:

Časni Kur'an dao je negativan odgovor kroz nekoliko ajeta, a jedan od njih je sljedeći ajet:

O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanja­jte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, već se klanjate Meni; to je put Pravi. On je mnoge od vas u zabulu odveo, kako niste pameti imali?![3]

U ovom ajetu pokoravanje šejtanu, dakle griješenje, izjedna­čeno je sa zabludom. Prema tome, sa stanovišta Kur'ana, zabluda se odnosi i na grijeh. Znači, gdje god je počinjen grijeh, i zabluda je u pitanju.

Do sada su postale jasne sljedeće tri stvari:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 next