Sija u islamuS'ije u Islamu


sejjid Muhamed Husein Tabataba'i

 

SADRZAJ

PREDGOVOR
- Proucavanje šhizma
- Osnovni elementi šhizma
- Trenutno stanje proucavanja šhizma
- Ovo dijelo
- Autor

UVOD

ISTORIJSKA POZADINA ŠHIZMA
- Nastanak i razvoj šhizma
- Uzrok odvajanja šhitske manjine od sunitske vecine
- Dva problema sukcesije i vlasti u religijskim naukama
- Politicki metod izbora kalifa glasanjem i njegovo neslaganje sa šhitskim stanovištem
- Okoncanje kalifata Alija (A.S.) amira al-mu'minina i njegovog nacina vladavine
- Korist koju su šhiti stekli od Alijevog (A.S.) kalifata
- Muavijino prijeuzimanje kalifata i njegov prijeobrazaj u nasljednu monarhiju
- Najcrnji dani šhizma
- Zasnivanje vladavine Umajida
- Šhizam u toku drugog/osmog vijeka
- Šhizam u trecem/devetom vijeku
- Šhizam u cetvrtom/desetom vijeku
- Šhizam od petog/jedanaestog do devetog/petnaestog vijeka
- Šhizam u desetom/petnaestom i jedanaestom/sedamnaestom vijeku
- Šhizam od dvanaestog/osamnaestog do cetrnaestog/dvadesetog vijeka
- Podjele u okviru šhizma
- Zeidizam i njegove grane
- Ismailizam i njegove grane
- Batini
- Nizari, mustaliti, Druzi i mukani
- Razlike izmedju šhizma dvanaestorice imama i ismailizma i zeidizma
- Kratak prijegled istorije šhizma dvanaestorice imama

ŠHITSKA RELIGIJSKA MISAO
- Tri metoda religijskog mišljenja

PRVI METOD: FORMALNI ASPEKTl RELIGIJE
- Razliciti vidovi formalnih aspekata religije
- Tradicija pratilaca-ashaba
- Knjiga i predanje
- Unutrašnji i spoljašnji aspekti Kur'ana
- Principi tumacenja Kur'ana
- Hadis
- Metod šhizma u dokazivanju autenticnosti hadisa
- Metod šhizma pri pracenju hadisa
- Ucenje i poducavanje u islamu
- Šhizam i prenijete nauke

DRUGI METOD: NACIN SAZNAVANJA I UMNE SPOZNAJE
- Filozofska i teološka misao u šhizmu
- Šhitska inicijativa u islamskoj filozofiji i kalamu
- Šhitski doprinos filozofiji i intelektualnim disciplinama
- Najveci šhitski mislioci1 2 3 4 5 next