Sura 77SURA 77

 

Poslani - El-Murselat

 

Mekka - 50 ajeta

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Tako mi onih koji se jedan za drugim {alju

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next