Sura 76SURA 76

 

Vrijeme - Ed-Dehr

 

Medina - 31 ajet

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Zar je to davno bilo kad ~ovjek nije bio pomena vrijedan?

 1 2 3 4 5 6 7 next