Sura 72SURA 72

 

El-D`inn

 

Mekka - 28 ajeta

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko d`innova prislu{kivalo i reklo: ‘Mi smo, doista

Kur’an, koji izaziva divljanje, slu{ali1 2 3 4 5 6 7 8 next