Sura 71SURA 71

 

Nuh

 

Mekka - 28 ajeta

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: "Opominji narod svoj prije nego {to ga stigne

patnja nesnosna!"1 2 3 4 5 6 7 next