Sura 70SURA 70

 

Stepeni - El-Ma’arid`

 

Mekka - 44 ajeta

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Neko je zatra`io da se kazna izvr{i

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next