Sulejman a.s. i Kraljica od Sa'be
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103
 

UVOD

O Sulejmanu a.s. i Kraljici od Sabe govori se u većem broju kur'anskih ajeta a u  literaturi iz oblasti historije i arheologije  također  se mogu pronaći zapisi o njihovom vremenu i prilikama koje se tada vladale. U ovom skromnom radu  koristeći se dostupnom literaturom pokušat ću  reći nešto o ovim ličnostima koristeći se kako kur'anskim ajetima tako i naučnim činjenicama u nadi da ću ovim radom doprinijeti da ova tema  bude nešto poznatija nego je to bilo do sada.

NAROD SABE

Za Sabu je nekad postojao znak u njihovoj domovini – dva vrta, s desne i lijeve strane.

15: “Stanovnici Sabe su imali dokaz u mjestu u kojem su živjeli: vrtove, zdesna i slijeva. ’Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; kakav divan kraj i Gospodar koji mnogo prašta!’

16: Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, puštanjem brana nastalu, i zamjenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim.” (Sura Saba, 15-16 ajet)

  Zajednica Saba je bila jedna od četiri najveće civilizacije koje su živjele u Saudijskoj Arabiji. Pretpostavlja se da su uspostavili svoju civilizaciju oko 1000-750 g. p.n.e., a Perzijci i Arapi su je nakon dvovjekovnih napada srušili 550.-te godine.

O tačnom datumu nastanka civilizacije Saba mnogo se raspravlja. Narod Sabe je počeo pisati svoje upravne izvještaje oko 600.-te godine p.n.e.. Zbog toga nema podataka o njima prije ovog datuma.

Najstariji izvori koji upućuju na narod Sabe su godišnje ratne hronike koje potiču iz vremena asirskog kralja Sargona II (722-705 g. p.n.e.). Pored toga što Sargon bilježi o narodu koji mu je plaćao poreze, također spominje i kralja Sabe, Yith’i-amara (It’amara). Ovaj zapis je najstariji pisani izvor koji pruža informacije o ovoj civilizaciji. Ipak, ne bi bilo dobro izvlačiti zaključak da je kultura Sabe uspostavljena oko 700.-te g. p.n.e., oslanjajući se samo na ovaj izvor, jer je vrlo moguće da je Saba postojala izvjesno vrijeme prije nego je zapisano. Ovo znači da historija Sabe datira od prije. Zaista u knjigama Arad-Nannara, jednog od posljednjih kraljeva države Ur, upotrebljava se riječ “Sabum”, za koju se misli da znači “država Saba”. (39) Ako ova riječ doista znači Saba, to govori onda da historija Sabe datira još od 2500.-te g. p.n.e. .

  Historijski izvori koji govore o Sabi, obično govore da je ovo bila kultura slična Feničanima, uključena naročito u trgovačke aktivnosti. Prema tome, ovi su ljudi posjedovali i upravljali nekim trgovačkim putevima koji su prolazili kroz sjevernu Arabiju. Pošto su Sabejski trgovci nosili svoju robu na Mediteran i u Gazu, i zbog toga morali prolaziti kroz sjevernu Arabiju, morali su dobiti dopuštenje od Sargona II, novog vladara čitavog područja ili mu platiti određeni porez. Kad su Sabejci počeli plaćati porez Asirskom kraljevstvu, njihovo ime se počelo bilježiti u analima ove države. Za Sabejce se zna u historiji da su bili civilizovan narod. U zapisima vladara Sabe, često su upotrebljavane riječi kao što su “uspostaviti”, “posvetiti” i “graditi”. Ma’rib brana, koja je jedna od najvažnijih spomenika ovog naroda, govori mnogo o tehnološkom nivou kojeg su ovi ljudi dostigli. Ipak, ovo ne znači da je vojna snaga Sabejaca bila slaba; Sabejska vojska je bila jedan od najvažnijih faktora koji je doprinio da se ova kultura dugo održi.1 2 3 4 5 6 7 next