IBRAHIM, ‘ALEJHISSELAMSvaki novi korak u naučnom istraživanju razvoja života na ovoj planeti, vremenski se sve dublje pomjera u prošlost, povećavajući tako tajne koje treba razotkrivati.

Ibrahim, ‘alejhisselam, uživa veliki ugled među sljedbenicima triju vjera: jevrejstva, kršćanstva i islama. On spada u najodabranije poslanike i borio se na putu vjere ka robovanju Allahu izlažući sebe u propast. Bio je primjer požrtvovanja na putu vjerei živi primjer iskrenosti u ljubavi prema svome Gospodaru.

Otac je svih vjerovjesnika (ebu-l-enbija’), jer svaka knjiga koja je objavljena nakon njega, vodi porijeklo od njegove loze.

Ibrahim je imao dva sina koja je Allah, dželle šanuhu, odabrao za poslanike: Ismaila i Ishaka. Ismail je djed poslanika Muh?mmeda, s?llallahu ‘alejhi wesellem, i djed Arapa Hidžaza, jer njihovo porijeklo potiče od njegova dva sina: Nabita i Kajzara (Kedara). 

Kur’an ukazuje na Ibrahimovo očinstvo Arapima:

“... i u vjeri vam ništa teško nije propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur’anu...“ (Hadždž:78)

Ishakov potomak je Jakub, koji je nazvan Israil i od njega vode porijeklo sinovi Israilovi, t.j. Jevreji. Iz njihove loze je bilo mnogo poslanika, a pečat im je bio Isa, ‘alejhisselam.

Učenjaci tvrde da je Ibrahim živio u devetnaestom vijeku pr.n.e, ili tačnije rečeno u sedamnaestom vijeku pr.n.e. u području između rijeka Eufrata i Tigrisa. Arapski izvori spominju da je Ibrahim rođen u Babilonu, a historičari govore da to područje obuhvata prostor između rijeka Eufrata i Tigrisa. Ibrahim je rođen u vrijeme vladara Nimroda b. Ken’ana. Historija potvrđuje da je u vremenu Ibrahima u Iraku vladala babilonska civilizacija.

Ibrahim i božanstva Babilona

Poznavanje vjere Babilonaca nam pomaže da shvatimo kur’anske ajete koji govore o vjeri Ibrahimova naroda.

Stanovnici Babilona su imali više bogova. Svaki grad je imao svoje božanstvo koje ga štiti, a svaka provincija i selo je imalo manja božanstva koja su obožavali, iako su službeno imali svi najveće božanstvo.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next