UvodUVOD

Znaj - Bog ti Se smilovao! - da Bog u tebe ima prava koja te obuhvaćaju u svakoj kretnji koju potakneš, svakom počinku kojim se odmaraš, svakom zastajalištu u kojem boraviš, svakom udu koji upošljavaš i svakom sredstvu koje primjenjuješ. Neka od tih prava su veća, a neka manja.

Najveće od Božijih prava u tebe jeste ono koje ti je učinio obaveznim za Sebe - slavljen i uzvišen je On! - koje je korijen svih prava i iz kojeg se ona granaju; zatim ono koje ti je učinio obaveznim prema tebi, od tvog tjemena do tvog stopala, u skladu s raznovrsnošću tvojih tjelesnih dijelova. On je dao tvom vidu pravo u tebe, tvom sluhu pravo u tebe, tvom jeziku pravo u tebe, tvojoj ruci pravo u tebe, tvojoj nozi pravo u tebe, tvom trbuhu pravo u tebe, i tvom stidnom dijelu pravo u tebe. To je sedam tjelesnih dijelova kojima se djela zbivaju.

Zatim je Svemogući i Uzvišeni dao tvojim djelima prava u tebe; dao je tvom obaveznom klanjanju pravo u tebe, tvom hodočašću pravo u tebe, tvom pošćenju pravo u tebe, tvom davanju pravo u tebe, tvom darivanju pravo u tebe i tvojim djelima pravo u tebe.

Zatim, ta se prava protežu od tebe na druge koji imaju obavezujuća prava u tebe. Najobaveznija od njih u tebe jesu prava tvojih predvodnika, potom prava tvojih podanika, potom prava tvojih srodnika. Iz tih prava granaju se ostala prava.

Tri su prava tvojih predvodnika: Najobaveznije od njih tebi je pravo onog koji te predvodi vlašću, zatim onog koji te predvodi znanjem, zatim pravo onog koji te predvodi svojinom. A svaki predvodnik je voditelj.

Tri su prava tvojih podanika; najobaveznije od njih
tebi je pravo tvojih podanika po vlasti, zatim pravo tvojih podanika po znanju - jer neznalica je podanik znalcu - i pravo tvojih podanika po svojini, kao što su supruge i one koje imate u svojini.

Mnogo je prava tvojih srodnika; ona su povezana u skladu sa srodnošću. Najobaveznije tebi je pravo tvoje majke, zatim pravo tvoga oca, zatim pravo tvoga djeteta, zatim pravo tvoga brata, zatim sljedećeg najbližeg, zatim sljedećeg najbližeg - najzaslužnijeg, zatim sljedećeg najzaslužnijeg.

Zatim pravo onog koji ti ukazuje dobro oslobađajući te ropstva, zatim pravo roba na kojeg dospijeva tvoje dobro činjenicom da si ga ti oslobodio, zatim pravo onog koji je dobar tebi, zatim pravo onoga koji te poziva klanjanju, zatim pravo tvog imama u tvom klanjanju, zatim pravo tvog druga koji s tobom sjedi, zatim pravo tvog susjeda, zatim pravo tvog druga, zatim pravo tvog ortaka, zatim pravo tvog imetka, zatim pravo onog koji ima dug tebi koji ti potražuješ, zatim pravo onog kojem si dužan dug koji on potražuje od tebe, zatim pravo tvog saveznika, zatim pravo tvog protivnika koji istupa sa zahtjevom protiv tebe, zatim pravo tvog protivnika protiv kojeg ti istupaš sa zahtjevom, zatim pravo onog koji te pita za mišljenje, zatim pravo onog kojeg ti pitaš za mišljenje, zatim pravo onog koji traži tvoj savjet, zatim pravo onog koji savjetuje tebe, zatim pravo onog koji je stariji od tebe, zatim pravo onog koji je mlađi od tebe, zatim pravo onog koji išće od tebe, zatim pravo onog od kojeg ti išćeš, zatim pravo onog koji ti čini neko zlo riječju ili djelom, ili onog koji te usrećuje riječju ili djelom, namjerno ili nenamjerno, zatim pravo ljudi tvoje vjere, zatim pravo štićenika, zatim sva prava u skladu s uzrocima stanja i pojava zbivanja.

Zato, sretan je onaj kojem Bog pomaže u izvršenju prava koja mu je učinio obaveznim i kojem dodjeljuje uspjeh i upravlja ga u ispravnom smjeru!

 1 next