Moljenje ponedjeljkom1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Hvala Bogu, Koji nikom nije dopustio da bude svjedok kada je stvorio nebesa i Zemlju, i Koji nije uzeo nikakvog pomagača kada je stvorio duše!

2. Nema sudionika u bivanju Bogom ni podržatelja u Jednosti.

3. Jezici zamuknu pred granicom opisa Njegovog, umovi manjkaju pred biti spoznaje Njeg, nasilnici padaju ponizno u strahu od Njega, lica su ponizna u bojazni od Njeg, i sve moćno duguje moći Njegovoj!

4. Zato hvala Tebi uvijek iznova, dobro odmjereno, ustrajno, postupno!

5. I neka su blagoslovi Njegovi na Poslanika Njegovog - beskrajno, pozdrav Njegov - trajno, vječno!

6. Bože, učini početak ovog dana mog - pravednošću, sredinu njegovu - napretkom, i kraj njegov - uspjehom! U Tebe tražim utočište od dana čiji je početak strah, čija je sredina briga, i čiji je kraj bol.

7. Bože, molim oprost od Tebe za svaki zavjet kojim sam se zavjetovao, svako obećanje koje sam obećao, i svaku prisegu koju sam prisegao i potom propustio da u tom Tebe radi ustrajem.

8. Išćem Ti u vezi sa žalbama robova Tvojih protiv mene, ako ima ijedan rob među robovima Tvojim, muško ili žensko, koji se požalio protiv mene, jer sam mu učinio nepravdu u vezi snjim, ugledom njegovim, imetkom njegovim, suprugom njegovom ili djetetom njegovim, zlim riječima koje sam govorio o njemu u odsustvu njegovom, nametom njemu sklonošću, inatom, prezirom, gorljivošću, krivim prikazivanjem, dvoličnošću, pristranošću, bio on odsutan ili prisutan, živ ili mrtav, tako da je uskratila ruka moja i moja sposobnost bila preuska da mu naknadi ili ispuni moju obavezu prema njemu,

9. i šćem Ti, o Onaj Koji drži sve potrebe - koje su darovane voljom Njegovom i požurene po želji Njegovoj - da blagosloviš Muhammeda i čeljad Muhammedovu, učiniš onog kojem sam nepravdu učinio zadovoljnim mnome na način kako Ti hoćeš i daš mi milost od Tebe! Praštanje Te ne osiromašuje a davanje Te ne oštećuje, o Najmilosniji od milosnih!1 next