SURA 20Taha -Ta ha

Mekka -135 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Ta-ha.

2. Ne objavljujemo Kur’an da se mu~i{,

3. ve} da bude pouka onome koji se boji, -

4. objavljuje ga stvoritelj Zemlje i nebesa visokih,

5. Milostiv, koji upravlja svemirom svim.

6. Njegovo je {to je na nebesima i {to je na Zemlji i {to je izme|u njih i {to je pod

zemljom!

7. Ako se ti glasno moli{, - pa, On zna i {ta drugom tajno rekne{ i {to samo pomisli{!

8. Allah, drugog boga osim Njega nema, najljep{a imena ima!

9. A da li je do tebe doprla vijest o Musau,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 next