Šapćuće moljenje štovatelja1. U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Slava Tebi! Kako su uski puti za onog kojeg nisi uputio, kako je istina jasna za onog kojeg si uputio na putu njegovom!

2. Bože moj, zato daj nam da putujemo na putima koji dovode Tebi i pokreni nas na putima najbližim dosezanju Tebe, približi nam daleko, i olakšaj nam teško i tegobno, pridruži nas robovima Svojim, onima koji Tebi hitaju ubrzano, ustrajno kucaju na vrata Tvoja i robuju Tebi noću i danju, dok ostaju zabrinuti u strahu od Tebe! Ti si očistio pojilišta njihova, doveo ih do ciljeva želje njihove, darovao im iskanja njihova, upotpunio želje njihove dobrostivošću Svojom, ispunio duše njihove ljubavlju Svojom, i ugasio žeđ njihovu čistim pićem Svojim. Tobom su dosegli zadovoljstvo šapcućeg moljenja Tebe, i u Tebi postigli najudaljenije ciljeve svoje. O Onaj Koji ide prema onima koji idu prema Njemu, Koji im dijeli darove i pokazuje dobrostivost blagošću - Premilosni i Milosni jeste onim nemarnim za sjećanje na Nj i Voleći i Blagi u privlačenju njih vratima Svojim - išćem Ti da me smjestiš među one koji imaju potpun udio od Tebe, najviši položaj u Tebe, najobilniji dio ljubavi Tvoje, i najodličniju dodjelu znanja Tvog, jer težnja moja odvojena je od svega osim od Tebe a želja moja okrenuta samo Tebi. Ti si cilj moj, niko drugi; samo Tebi pripada buđenje moje i nesnenost moja. Susretanje Tebe jest radost oka mog, dostizanje Tebe želja duše moje. Prema Tebi je čežnja moja, u ljubavi za Te gorljiva žudnja moja, u sklonosti prema Tebi vruća želja moja. Zadovoljstvo Tvoje jest cilj moj, viđenje Tebe potreba moja, blizina Tvoja htijenje moje, bliskost Tebi krajnja svrha iskanja mog. U šapćućem moljenju Tebi jesu odmor moj i olakšica moja. U Tebe je lijek bolesti moje, liječenje za moju žeđ plamsavu, zahlada za vrućinu moju, otklanjanje patnje moje. Budi mi prijatelj bliski u osamljenosti mojoj, izbavitelj iz posrtanja mog, oprostitelj posrnuća mog, primatelj pokajanja mog, odzivatelj moljenju mome, zaštitnik čuvanja mene od grijeha, onaj koji me oslobađa od potrebitosti moje! Ne odvoji me od Sebe i ne drži me daleko od Sebe, o srećo moja i vrtu moj, moj svijetu i sadašnji i budući, o Najmilosniji od milosnih!