Vrijednost znanja sa stanovišta islama
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Učestvovanje na skupovima na kojima se uči i podučava jednako je postu. Oni koji diskutuju o znanju, imaju polo‍aj onog ko stoji na noćnom namazu, jer je pokornost Uzviڑenom Bogu rezultat znanja. U jednom hadisu se ka‍e da nagrada za čovjekova djela zavisi od njegovog marifeta, njegovih znanja i spoznaja. Kada je znanje umanjeno, umanjen je i marifet (spoznaja) a samim tim i nagrada od Allaha (s.w.a.).

Imam Ali (a.s.) jednom je kazao: "Najveću ڑtetu islamu nanijet će oni koji znaju a ne vjeruju i oni koji vjeruju (čine ibadet) a ne posjeduju nimalo znanja. Dakle, temelj pokornosti Uzviڑenom Bogu je znanje. Znanje je to koje odr‍ava rodbinske veze. Svakako ovdje se ne misli samo na veze među rodbinom nego i na stvarnu vezu čovjeka sa vjerom, sa poslanicima i Allahovim evlijama.

Uz pomoć znanja postaje jasno ڑta je haram a ڑta halal. Znanje je imam (predvodnik) djelovanja, a djela ga slijede. Prema ajetima časnog Qur'ana postoje dvije vrste imama (vođa, predvodnika). Jedan je onaj poput faraona-predvodnik u neistini, koji svoje sljedbenike vodi u D‍ehenem. Od toga kojim će putem ovakav imam krenuti, zavisi i put njegovih sljedbenika. Djelovanje čovjekovo je dio njegovog znanja, pa ukoliko je znanje potpunije i tačnije i djelo je vrijednije i učinkovitije

U jednom hadisu Imama Ali Ibn Huseina (a.s.) ka‍e se: "Ko da novac nekom siromahu, neka zna da taj novac prvo dođe u ruke njegova Gospodara." Kada neko udjeljuje sa ovakvim nivoom svijesti njegovo će se djelo znatno razlikovati od djela onoga ko tu svijest ne posjeduje. Ovaj hadis ne treba ograničiti samo na davanje milostinje materijalno i novčano, nego se isto značenje mo‍e primjeniti na npr. posjećivanje prijatelja. Ta posjeta mo‍e biti zijaret Allaha (s.w.a.) od strane Njegova stvorenja, u kojem postoji najviڑi vid Njegove manifestacije na zemlji. Djelo čovjeka koji s takvom svijeڑću ide u posjet prijatelju, imaće neuporedivo veće učinke od onih koji to znanje ne posjeduju.

Postoji hadis prema kojem onaj ko je poڑao od kuće s namjerom da pomiri dvoje muslimana, (npr. mu‍a i ‍enu ; oca i sina isl.) kada izađe iz kuće svaki njegov korak je kao korak d‍ennetski. Ovim hadisom ovo se djelo označava kao jedno od onih koje odvode čovjeka u d‍ennet. Moralna pouka ovog hadisa: Ako nam prijatelj ne uzvrati učinjenu posjetu, i na osnovu toga mi odlučimo da ga viڑe ne posjećujemo to je siguran znak da naڑa posjeta nije bila radi i u ime Allaha (s.w.a.). Kada bismo 50 puta posjetili Kabu ona nam, naravno, nikad ne bi uzvratila posjetu niti bismo mi to očekivali. U ovom slučaju smo svjesni da posjećujemo Allahovu kuću, a da li smo toga svjesni i kad posjećujemo prijatelje?

Ako obratimo pa‍nju na ljudsko biće i njegovu suڑtinu odnosno osnovnu supstancu koja čovjeka čini čovjekom vidjećemo da se tu radi o tri elementa: akl (um i ljudska misao), ahlak (skup osobina ljudske duڑe), amal (djela). Između njih postoji tijesna povezanost. Naime, djela su posljedica čovjekovog morala, ahlaka. Ahlak je, dakle, taj koji definiڑe kakvoću ljudskog ponaڑanja i djelovanja. ٹto su čovjekove duڑevne osobine bolje i ljepڑe, on će se ljepڑe ponaڑati, odnosno djela koja čini biće bolja. Moral je rezultat čovjekovog uma, njegovog načina razmiڑljanja. Zato, sve ڑto čovjek viڑe bude te‍io istini i realno gledao na svijet, njegov će moral biti ljepڑi. Samo čovjekovo razmiڑljanje zavisi od njegovog znanja. Otuda ovoliki značaj znanja, odnosno uma jer ono je to koje definira čovjekov način razmiڑljanja a samim tim i njegov moral i djelovanje. Allah (s.w.a.) u Qur'anu o hazreti Ibrahimu (a.s.) ka‍e: "Mi smo njega izabrali na ovom svijetu a na drugom svijetu biće među dobrim robovima bo‍ijim."

Zaڑto je on odabran na ovom svijetu i zaڑto će na budućem biti među dobrima? Zato ڑto je kada mu je njegov Gospodar kazao: "Pokori se", on bez razmiڑljanja odgovorio: "Pokoravam se Gospodaru svjetova." Ibrahimov nefs se predao Allahu (s.w.a.) i kao posljedicu toga On ga je odabrao i učinio da i na budućem svijetu bude među dobrima. A zaڑto je njegov nefs predan Bogu? Zato ڑto on zna, ڑto ka‍e: "Allah je onaj koji me stvorio i uputio". Na osnovu tog saznanja Ibrahim (a.s.) se predao duڑom svom Stvoritelju, jer je shvatao stvari onakve kakve jesu.

Poslanik (s.a.w.a.) ka‍e: "Allah ovakvo znanje podaruje srećnicima a uskraćuje ga nevoljnicima". Ovo ne znači da su neki ljudi unaprijed predodređeni da budu sretni a drugi da budu nevoljnici. Ne, Allah je sva svoja stvorenja obdario općom svemiloڑću ito sve ljude jednako. Neki su se tom beskrajnom milosti okoristili viڑe od rugih i zaslu‍ili joڑ veću, posebnu milost. Oni drugi, koji se nisu okoristili njome, time su se svrstali među nevoljnike. Koliko god mi imamo svog udjela na ovom svijetu, milost koja nam je darovana je od Allaha (s.w.a.), a od nas zavisi hoćemo li se, odabirajući pravi način razmiڑljanja i djelovanja, okoristiti njome i zaslu‍iti joڑ veću, posebnu milost Bo‍iju.

Poslanik (s.a.w.a.) dalje ka‍e: "Blago onima kojima Allah nije uskratio njihovu hisu". Ovo, naravno nije jednostrano uskraćenje Allahovo nego je taj put čovjek sam odabrao. Svako od nas ima svoju hisu u znanju i od njega zavisi da li će se njome okoristiti ili ne i da li će se time svrstati među sretnike ili među nevoljnike. Tako je sa svim zakonima u univerzumu, u Allahovoj kreaciji. Sve ڑto je Allah (s.w.a.) stvorio i dao da se čovjek njime koristi mo‍e po čovjeka biti korisno ili ڑtetno ovisno o načinu njegova koriڑtenja.

U suri (Al-Qasas, 76, 77) se ka‍e: "Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlačio, a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teڑko mogla nositi gomila sna‍nih ljudi. "Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su obijesni!" - govorili su mu ljudi iz naroda njegova - i nastoj da time ڑto ti je Allah dao stekneڑ onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao ڑto je Allah tebi dobro učinio, i ne čini nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine".1 next