Ehlul bejt u Kur'an
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

 Allah إ¾eli da od vas, o Ehlul Bejt, grijehe odstrani i da vas potpuno oؤچisti? (33:33)

Reci: "Ne traإ¾im za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim ljubavi za moju porodicu. "A umnogostruؤچit ؤ‡emo nagradu onome ko uؤچini dobro djelo, jer Allah, zaista, mnogo praإ،ta i blagodaran je. (42:23)

A onima koji se s tobom o njemu budu raspravljali, posto si veؤ‡ pravu istinu saznao, ti reci. Hodite zvaؤ‡emo sinove naإ،e i sinove vaإ،e, i إ¾ene naإ،e i إ¾ene vaإ،e, a doؤ‡i ؤ‡emo i mi, pa ؤ‡emo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati". (3:61)

Termin Ehlu-l-bejt spominje se u Kur’anu na dva mjesta. U sedamdeset treؤ‡em ajetu sure Hud gdje Allah, dإ¾.إ،, kaإ¾e: “Allahova milost i blagoslovi njegovi su na vama - obitelji vjerovjesniؤچkoj.â€‌ Svi komentatori Kur’ana saglasni su da se spomenuti ajet odnosi na porodicu Ibrahima, a.s.
Drugi je u podnaslovu citirani ajet sure El-Ahzab. Svi komentatori Kur’ana sla
إ¾u se da se taj ajet odnosi na porodicu Poslanika, s.a.v.s. Muslimani su usvojili ovaj kur’anski termin i ehlu-l-bejt koriste iskljuؤچivo kao naziv za porodicu Poslanika, s.a.v.s.

Znaؤچenje pojma “ehlâ€‌ u arapskom jeziku:
Ez-Zebidi ka
إ¾e: “Ehlu-r-redإ¾uli zevdإ¾etuhu, ve jedhulu fihi-l-evladâ€‌ (Ehl - porodicu nekog ؤچovjeka prvenstveno ؤچine njegova supruga, a zatim i njegova djeca) Allah, dإ¾.إ،, kaإ¾e: “...ve sare bi ehlihi...â€‌ “...i poؤ‘e s porodicom svojom...â€‌ (El-Kasas, 29) “tj. s suprugom i djecom svojom.â€‌
Iz navedenih citata jasno zaklju
ؤچujemo da se u Poslanikovu, s.a.v.s, porodicu, prije svega, ubrajaju Poslanikove, s.a.v.s, supruge a zatim njegova rodbina i njegovi potomci. To potvrؤ‘uje kur’anski ajet spomenut na poؤچetku ovog rada. Allah, dإ¾.إ،, kaإ¾e: “O إ¾ene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge إ¾ene! Ako se Allaha bojite, na sebe paإ¾nju govorom ne skreؤ‡ite, pa da u napast doؤ‘e onaj ؤچije je srce bolesno, i neusiljeno govorite! U kuؤ‡ama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davna paganska doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova sluإ،ajte! Allah إ¾eli da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno oؤچisti.â€‌ (El-Ahzab, 32-33) Ukratko, Alu Resulillah su Poslanikovi, s.a.v.s, ukuؤ‡ani i njegova rodbina – potomci Haإ،imovi.

Poslanikovi, s.a.v.s, hadisi o Ehlu-l-bejtu:
Mnogo je Poslanikovih, s.a.v.s, hadisa koji govore o Ehlu-l-bejtu, njihovim vrlinama i odlikama i njihovom posebnom statusu me
ؤ‘u muslimanima. Gotovo sve hadiske zbirke u poglavlju o vrlinama ashaba izdvajaju poseban dio za hadise koji govore o vrlinama Ehlu-l-bejta. Tako imam Buhari u svom poznatom Sahihu, u poglavlju o vrlinama ashaba izdvaja naslov: “O vrlinama rodbine Poslanika, s.a.v.s,â€‌ u kome navodi إ،est hadisa. Uz to o svakom od ؤچlanova Ehlu-l-bejta Buharija posebno navodi predaje u vezi s njima. U komentaru ovog naslova Ibn Hadإ¾er el-Askalani kaإ¾e: “Pod Poslanikovom, s.a.v.s, rodbinom misli se na sve (muإ،ke ili إ¾enske) potomke djeda Poslanikova, s.a.v.s, Abdul-Muttaliba, koji su se sreli sa Poslanikom, s.a.v.s, ili ga bar jednom za svoga إ¾ivota vidjeli. To su: Alija i njegova djeca, Hasan, Husejn, Muhsin i Ummi Kulsum od Fatime, a.s, Dإ¾a’fer i njegova djeca: Abdullah, Avn i Muhammed, Akil b. Ebu Talib i njegov sin Muslim, Hamza b. Ebi-l-Muttalib i njegovi sinovi, El-Abbas b. Abdu-l-Muttalib i njegovih deset sinova...â€‌ Ukratko, u Poslanikovu, s.a.v.s, porodicu ubrajamo Poslanikove, s.a.v.s, supruge njegove potomke i njegovu rodbinu kojima je bilo zabranjeno primati sadaku.
Nakon uvida u poruku i zna
ؤچenje tih predaja, evidentno je da se one mogu klasificirati na sljedeؤ‡i naؤچina:
A) Predaje koje ograni
ؤچavaju Ehlu-l-bejt na Poslanikovu, s.a.v.s, uإ¾u porodicu, i to, konkretno na pet osoba: Poslanika, s.a.v.s, njegovu kؤ‡erku h. Fatimu, r.a, njenog muإ¾a h. Aliju, r.a., i njihovu djecu h. Hasana i h. Husejna, r.a.
B) Predaje koje u Ehlul-l-bejt uvode, pored ove petorke, i neke od
إ¾ena, odnosno ashaba/drugova Allahovog poslanika, s.a.v.s.
C) Predaje koje Ehlu-l-bejt pro
إ،iruju i na Poslanikove, s.a.v.s, roؤ‘ake kojima je zabranjena sadaka (zekjat), s obzirom da im je propisan humus (petina ratnog plijena).
U nastavku donosimo tradicijske predaje koje je spomenuo imam Ibnu Kesir u svom Tefsiru-l-Kurani-l-’Azim (Komentar Kur’ana Veli
ؤچanstvenog), shodno gornjoj klasifikaciji.

A) Predaje koje ograni
ؤچavaju Ehlu-l-bejt na Poslanikovu, s.a.v.s, uإ¾u porodicu (pet osoba)

1. Prenosi imam Ahmed, sa senedom od Ummu Seleme, r.a, da je Poslanik, s.a.v.s, bio u njenoj ku
ؤ‡i pa je doإ،la Fatima, radijellahu ’anha, noseؤ‡i kameni ؤ‡up u kojem se nalazila hrana (kaإ،a sa mesom) i uإ،la je kod njega s tim ؤ‡upom. Poslanik joj je rekao: - Pozovi svoga muإ¾a i svoja dva sina. Pa su doإ،li Alija, Hasan i Husejn, radijellahu ’anhum, i sjeli te poؤچeli jesti tu hranu – pripovijeda Umu Seleme. Poslanik je sjedio na svojoj postelji, a ispod njega se nalazio hajberski ogrtaؤچ. Ja sam se nalazila u sobi i klanjala. Tada je objavljen ovaj ajet: “Allah إ¾eli da od vas, o Ehlu-l-bejte, grijehe odstrani i da vas potpuno oؤچistiâ€‌. Nakon toga, Allahov poslanik, s.a.v.s, uzeo je krajeve ogrtaؤچa i prekrio ih njima. Potom je izvukao svoju ruku i digavإ،i je prema nebu, kazao: “Allahu, ovo je moj Ehlu-l-bejt i moji najmiliji! Odstrani od njih prljavإ،tinu (grijehe) i potpuno ih oؤچisti!
- Tada sam – pri
ؤچa Ummu Seleme – uvukla svoju glavu meؤ‘u njih i kazala: - A jesam li i ja sa vama, Allahov poslaniؤچe? – Ti si ka hajru, ti si ka hajru… – odgovorio je Allahov poslanik, s.a.v.s.â€‌

2. Prenosi imam Ibnu D
إ¾erir et-Taberi sa senedom od Ebe Hurejre, a on od Ummu Seleme, r.a, da je rekla: “ Doإ،la je Fatima, r.a, Allahovom poslaniku, s.a.v.s, s posudom u kojoj se nalazila hrana , te ju je, stavivإ،i je na tanjir, postavila pred Poslanika, s.a.v.s. Tada je on upitao: - Gdje su ti amidإ¾iؤ‡ i tvoja dva sina? – U kuؤ‡i – odgovorila je. – Pozovi ih – kazao je. Potom je ona otiإ،la Aliji, r.a, i rekla mu: - Odazovi se Allahovom poslaniku zajedno sa svoja dva sina. Ummu Seleme dalje pripovijeda: Kada je Resulullah, s.a.v.s, vidio da se oni pribliإ¾avaju, uzeo je prekrivaؤچ (ogrtaؤچ) koji se nalazio na njegovoj postelji, prostro ga i posadio ih da na njeg sjednu. Zatim je svojom lijevom rukom uzeo za ؤچetiri strane ogrtaؤچa i sastavio ih iznad njihovih glava, a desnom rukom je pokazao da ؤچini dovu svome Gospodaru. Rekao je: - O Allahu, ovo je moj Ehlu-l-bejt. Odstrani od njih grijehe i potpuno ih oؤچisti!â€‌

3. Prenosi imam Ahmed sa senedom od Enesa b. Malika da je rekao: “Allahov poslanik, s.a.v.s, je, idu
ؤ‡i na sabah-namaz, prolazio إ،est mjeseci pored vrata (svoje kؤ‡erke) Fatime, r.a, i govorio: - Namaz! Allah إ¾eli da od vas, o Ehlu-l-bejte, grijehe odstrani i da vas potpuno oؤچistiâ€‌.

4. Prenosi Ibnu D
إ¾erir sa senedom od Ummu Seleme da je kazala: “Ajet je objavljen u mojoj kuؤ‡i. Sjedila sam na kuؤ‡nom pragu i rekla: - Allahov poslaniؤچe, zar nisam i ja u sastavu tvog Ehlu-l-bejta? Odgovorio je: - Ti si ka dobru. Ti si vjerovjesnikova إ¾ena. Rekla je Ummu Seleme: - A tada se u kuؤ‡i nalazio Allahov poslanik, s.a.v.s, Alija, Fatima, Hasan i Husejn, radijjalu ’anhumâ€‌.

5. Prenosi Ibnu Ebi Hatim sa senedom od amid
إ¾e ’Avvama b. el-Havإ،eba da je rekao: “Uإ،ao sam sa svojim ocem kod ’Aiإ،e r.a. pa sam je pitao o Aliji, r.a. Rekla je: - Pitaإ، me o osobi koja spada meؤ‘u one koje je Allahov poslanik, s.a.v.s, najviإ،e volio, a za tom osobom bila je udata njegova kؤ‡erka, koju je on najviإ،e volio. Vidjela sam Resulullaha, s.a.v.s, kada je pozvao Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna, radijellahu ’anhum, i prebacivإ،i preko njih odjeؤ‡u (prekrivaؤچ) kazao : - O Allahu! Ovo je moj Ehlu-l-bejt. Odstrani od njih grijehe i potpuno ih oؤچisti! Primakla sam im se – priؤچa Aiإ،a – i rekla: - Allahov poslaniؤچe, jesam li i ja od tvog Ehlu-l-bejta? – Odmakni se – odgovorio je, – ti si ka dobru…â€‌

6. Prenosi Ibnu D
إ¾erir od Ebu Se’ida, (el-Hudrija) r.a, da je Allahov poslanik, s.a.v.s, rekao: “Pet osoba povod je objavi ovog ajeta: ja, Alija, Fatima, Hasan i Husejn; “Allah إ¾eli da od vas, o Ehlu-l-bejte, grijehe odstrani i da vas potpuno oؤچistiâ€‌.

7. Prenosi Ibnu D
إ¾erir od Sa’da, (b. Ebi Vekkasa) r.a, da je rekao: “Allahov poslanik, s.a.v.s, jednom prilikom, kada mu je spuإ،ten vahj (objava), uzeo je Aliju, njegova dva sina i Fatimu, radijellahu ’anhum, te ih ogrnuo svojom odjeؤ‡om. Potom je rekao: - Gospodaru, ovo je moja porodica i moj Ehlu-l-bejt!â€‌

8. Prenosi Ibnu D
إ¾erir od Safije bint إ ejbe da je rekla: “Rekla je ’Aiإ،a, radijellahu ’anha: - Jednog jutra, Poslanik, s.a.v.s, izaإ،ao je, a na sebi je imao vuneni ogrtaؤچ proإ،aran crnim vlasima. Potom je doإ،ao Hasan, radijellahu ’anhu, pa ga je ogrnuo tim ogrtaؤچem. Onda je doإ،ao Husejn, pa je i njega ogrnuo. Zatim je doإ،la Fatima, pa je i nju ogrnuo. Potom je prispio i Alija, pa je i njega ogrnuo, i onda je rekao: - “Allah إ¾eli da od vas, o Ehlu-l-bejte, grijehe odstrani i da vas potpuno oؤچistiâ€‌.

B) Predaje koje u Ehlul-l-bejt uvode, neke od
إ¾ena, odnosno ashaba Allahovog poslanika, s.a.v.s.

1. Prenosi imam Ibnu D
إ¾erir et-Taberi u Tefsiru, od Ummu Seleme, إ¾ene Allahovog poslanika i majke pravovjernih, da je rekla: “ Allahov poslanik, s.a.v.s, okupio je Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna, te ih zaogrnuo svojom odjeؤ‡om. Zatim je skruإ،eno uputio dovu svome Gospodaru. Potom je rekao: - Ovo je moj Ehlu-l-bejt. -- Rekla sam – priؤچa Ummu Seleme – uvedi me, Allahov poslaniؤچe, u svoj Ehlu-l-bejt. – Ti si od mog ehla – odgovorio jeâ€‌.

2. Prenosi imam Ahmed u Musnedu od Ummu Seleme da je rekla: “ Jednoga dana, Resulullah, s.a.v.s, nalazio se u mojoj ku
ؤ‡i. Iznenada, sluga nas je izvijestio kako se na vratima nalaze Fatima i Alija, radijellahu ’anhuma. – Ustani i skloni se negdje u stranu od moga Ehlu-l-bejta – kazao mi je Resulullah, s.a.v.s. – Ustala sam – priؤچa Ummu Seleme – i sklonila se, negdje blizu, u kuؤ‡i. Potom su uإ،li Alija i Fatima i sa njima Hasan i Husejn, radijellahu ’anhum. Oni su tada bili mali djeؤچaci. Poslanik je uzeo djeؤچake i stavio ih sebi u krilo. Potom je jednom rukom zagrlio Aliju a drugom Fatimu. Onda je poljubio Fatimu, te Aliju. Zatim je preko njih prebacio crnoobrubljeni ogrtaؤچ i rekao: - Allahu, Tebi, a ne tvojoj vatri. – A ja Allahov poslaniؤچe? - upitala sam, priؤچa Ummu Seleme. – I ti, takoؤ‘e - odgovorio je.â€‌

3. Prenosi imam Ahmed od
إ edada b. Ebi ’Ammara da je rekao: “Uإ،ao sam kod Vasila b. el-Eska’a, r.a, a kod njega su bili neki ljudi. Spomenuli su Aliju, r.a, pogrdno se izrazivإ،i o njemu. I ja sam o njemu neإ،to ruإ¾no kazao. Nakon إ،to su otiإ،li, rekao mi je (Vasil b. el-Eska’): - I ti si ruإ¾no govorio o tom ؤچovjeku? – Oni su ruإ¾no govorili o njemu, pa sam i ja tako uؤچinio – kazao sam. – Hoؤ‡eإ، li da te obavijestim o onome إ،to sam ؤچuo od Resulullaha, s.a.v.s.? – upitao je. – Svakako – odgovorio sam. – Doإ،ao sam jednom prilikom kod Fatime, r.a, – nastavio je on – pitajuؤ‡i je gdje se nalazi Alija, r.a. – Otiإ،ao je kod Allahovog poslanika, s.a.v.s, – rekla mi je. – Sjeo sam da ga priؤچekam, pa je doإ،ao Allahov poslanik, s.a.v.s, u druإ،tvu Alije, Hasana i Husejna, r.a. Svakog od njih je drإ¾ao za ruku. Nakon إ،to je uإ،ao, primakao je sebi Aliju i Fatimu, te ih posadio ispred sebe. Zatim je stavio sebi u krilo Hasana i Husejna. Potom je sve njih prekrio svojom odjeؤ‡om (ili ogrtaؤچem). Zatim je prouؤچio ovaj ajet: “Allah إ¾eli da od vas, o Ehlu-l-bejte, grijehe odstrani i da vas potpuno oؤچistiâ€‌. Onda je rekao: - O Allahu, ovo je moj Ehlu-l-bejt, a moj Ehlu-l-bejt ima viإ،e prava…â€‌
Nakon citiranja navedene predaje Ibnu Kesir ka
إ¾e: “Ovo predanje, takoؤ‘er, prenosi i imam Ibnu Dإ¾erir, i na kraju se nalazi dopuna u kojoj stoji da je Vasile b. el-Eska’, r.a., rekao: - A ja Allahov poslaniؤچe, sallallahu ’alejke, da li sam ja od tvoga ehla? - Da, i ti si od moga ehla - odgovorio je. – I doista, to je ono إ،to najviإ،e إ¾elim i ؤچemu se najviإ،e nadam – rekao je Vasile, r.a.â€‌

C) Predaje koje Ehlu-l-bejt pro
إ،iruju i na Poslanikovu, s.a.v.s, rodbinu i familiju
U tom pogledu, Ibnu Kesir bilje
إ¾i u Tefsiru sljedeؤ‡e predaje:
1. Prenosi Muslim u Sahihu od Jezida b. Hajjana da je rekao: “Ja, Husajn b. Sebre i ’Umer b. Muslim krenuli smo do Zejd b. Erkama, r.a. Kada smo do
إ،li i sjeli kod njega, Husajn mu je rekao: - O Zejde, ti si doista doإ¾ivio mnogo dobra: vidio si Allahovog poslanika, sluإ،ao njegove hadise, borio se pored njega, klanjao za njim… Zejde, ti si, zaista, doإ¾ivio puno dobra! Ispriؤچaj nam naإ،to إ،to si ؤچuo od Allahovog poslanika, s.a.v.s. Zejd reؤچe: - O sine moga brata, tako mi Allaha, ja sam ostario i moj إ¾ivotni put je dugaؤچak. Poneإ،to إ،to sam saznao od Resulullaha veؤ‡ sam zaboravio. Ono إ،to vam kaإ¾em prihvatite, a ono إ،to ne kaإ¾em, ne optereؤ‡ujte me s tim! Zatim je rekao: - Jednog dana Allahov poslanik nam je drإ¾ao govor kraj vode koja se zvala Humm, a nalazila se izmeؤ‘u Mekke i Medine. Nakon إ،to je zahvalio Allahu, dإ¾.إ،, i o Njemu se pohvalno izrazio, rekao je: - O ljudi! Ja sam samo ؤچovjek kojem ؤ‡e uskoro doؤ‡i izaslanik njegova Gospodara i ja ؤ‡u se odazvati (aludira na preseljenje na ahiret, op. S.H.). Ja vam ostavljam dvije velike stvari: prva je Knjiga Uzviإ،enog Gospodara, u noj je Uputa i Svjetlo, pa je prihvatite i ؤچvrsto je se pridrإ¾avajte! Zatim je podsticao na pridrإ¾avanje i razvijanje ljubavi prema Allahovoj Knjizi, te je potom rekao: - I druga stvar je moj Ehlu-l-bejt. Podsjeؤ‡am vas na Allaha u pogledu mog Ehlu-l-bejta! Podsjeؤ‡am vas na Allaha u pogledu mog Ehlu-l-bejta! To je ponovio tri puta. Husajn ga je upitao: - Zejde, ko pripada Ehlu-l-bejtu? Zar nisu njegove إ¾ene od Ehlu-l-bejta?
- Njegove
إ¾ene pripadaju Ehlu-l-bejtu. Meؤ‘utim, Ehlu-l-bejtom se smatraju i oni kojima je zabranjeno uzimanje sadake poslije njega - odgovorio je. - A ko su ti? – upitao je. – To je porodica ’Alije, ’Akila, Dإ¾a’fera i Abbasa – rekao je. – Zar je svima njima zabranjeno uzimanje sadake – upitao je. – Da, – odgovorio je Zejd.â€‌
Nakon navo
ؤ‘enja ove predaje, Ibnu Kesir kaإ¾e da ju je prenio Muslim sa drugim lancem prenosilaca, od Zejd b. Erkama, r.a, s istim sadrإ¾ajem, s tim إ،to se na kraju nalazi neإ،to drugaؤچiji podatak. Na upit,â€‌ jesu li Poslanikove إ¾ene od Ehlu-l-bejta?â€‌, Zejd je odgovorio da nisu, obrazlaإ¾uؤ‡i to ؤچinjenicom da “إ¾ena moإ¾e provesti إ¾iveؤ‡i sa svojim muإ¾em puno vremena, a potom se desi da je on razvjenؤچa, pa se ona vrati svome ocuâ€‌. Potom je Zejd potvrdio ono إ،to je istaknuto u prvoj predaji, a to je da “Ehlu-l-bejt obuhvata Poslanikovu familiju i bliإ¾e roؤ‘ake kojima je zabranjeno uzimati sadaku.â€‌
Nakon toga, Ibnu Kesir konstatuje da je sadr
إ¾aj prve predaje svrsishodniji i da to treba uzeti u obzir prilikom sagledavanja ove dvije predaje. “Druga predaja je – kaإ¾e on – vjerovatno imala za cilj da pojasni kako se Ehlu-l-bejt ne moإ¾e svoditi samo na Poslanikove إ¾ene, veؤ‡ obuhvata i druge kategorije, a takvo shvatanje hadisa potrebno je zbog nuإ¾nosti njegovog usaglaإ،avanja sa ranije citiranim predajama, kao i porukom kur’anskog konteksta.â€‌

Zaklju
ؤچak
Na kraju, nakon navo
ؤ‘enja brojnih tradicijskih predanja od kojih smo veؤ‡inu spomenuli, Ibnu Kesir u zakljuؤچku kaإ¾e: “Nema ni najmanje sumnje da ؤ‡e svako ko razmiإ،lja o Kur’anu doؤ‡i do zakljuؤچka da su Poslanikove, s.a.v.s, إ¾ene obuhvaؤ‡ene rijeؤچima Uzviإ،enog: “Allah إ¾eli da od vas, o Ehlu-l-bejte, grijehe odstrani, i da vas potpuno oؤچisti.â€‌ U prilog tome ide kontekst u kojem se spominje Ehlu-l-bejt (a on je u cijelosti posveؤ‡en Poslanikovim إ¾enama). Zato Sveviإ،nji nakon svega spomenutog, kaإ¾e: “I pamtite (o vi إ¾ene Vjerovjesnikove) ajete i mudrost, koji se kazuju u domovima vaإ،imâ€‌ , tj. pamtite onu blagodat s kojom ste obdarene mimo drugih ljudi, a to je da je Objava (Vahj) spuإ،tana u vaإ،im domovima. A, Aiإ،a, kؤ‡erka Siddikova, radijellahu ’anhuma, je najsretnija kada je u pitanju ova velika milost i blagodat. Poslanik je, pored svih ostalih إ¾ena koje je imao, samo u njenoj postelji primao Objavu, kako je i sam to potvrdio, s.a.v.s.â€‌

Ehlu-l-bejt u nekim drugim tefsirima
Ovdje nas posebno zanimaju stavovi onih mufessira koji su u svojim komentarima Kur’ana preferirali tradicijski na
ؤچin razmiإ،ljanja.
Interesantan je podatak da su s takvim shva
ؤ‡anjem Ehlul-l-bejta, tj. da Ehlul-l-bejt, pored Poslanika, s.a.v.s., i njegove uإ¾e porodice (h. Fatime, h. Alije, h. Hasana i Husejna, r.a.), obuhvata i njegove supruge, kao i roؤ‘ake kojima je zabranjeno uzimanje sadake (zekjata), saglasni brojni komentatori Kur’ana, koji su إ¾ivjeli i prije i poslije imama Ibnu Kesira. Mi ؤ‡emo spomenuti samo neke od njih.
Od prija
إ،njih, vaإ¾no je istaؤ‡i imama Muhammeda b. Dإ¾erira et-Taberija (umro 310.h.), autora ogromne enciklopedije tradicionalnog tefsira poznate kao Dإ¾amiu-l-bejan ’an te’vili aji-l-Kur’an. On u toj zbirci opإ،irno citira tradicijska predanja, koja je imam Ibnu Kesir uglavnom spomenuo u Tefsiru, a koja se tiؤچu povoda objave ajeta u kojem se spominje Ehlu-l-bejt. Ibnu Dإ¾erir se, doduإ،e, jasno ne opredjeljuje po pitanju da li je taj ajet objavljen zbog Poslanikove uإ¾e porodice, ili zbog njegovih إ¾ena, ali iz njegovog komentara sljedeؤ‡eg, tj. 34. ajeta sure El-Ahzab jasno je da on smatra da su i إ¾ene Allahovog poslanika, s.a.v.s, u sklopu njegovog Ehlu-l-bejta.
Imam Ebu â€
کAbdillah el-Kurtubi (umro 671.h. god.), autor ؤچuvenog komentara Kur’ana koji nosi naziv El-Dإ¾ami’u li ahkami-l-Kur’an, takoؤ‘er je saglasan s Ibnu Kesirom. On u svome El-Dإ¾ami’u kaإ¾e: “Svi ajeti (sure El-Ahzab), poؤچevإ،i od Rijeؤچi Uzviإ،enog: “O Vjerovjesniؤچe, reci إ¾enama svojim…â€‌, pa do: “Allah je, uistinu, dobar i sve znaâ€‌, su kontekstualno povezani, pa kako se onda moإ¾e reؤ‡i da usred tih ajeta ima govor koji je odvojen od njih, Vjerovjesnikovih إ¾ena! Iz onoga إ،to se navodi u tradicijskim predanjima razumije se da je Poslanik, s.a.v.s, nakon إ،to mu je objavljen ovaj ajet, pozvao Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna, pa je, prekrivإ،i ih svojim ogrtaؤچem, kazao: - O Allahu, ovo je moj Ehlu-l-bejt, pa otkloni od njih grijehe i potpuno ih oؤچisti. To je dova Poslanika, s.a.v.s, za njih nakon objave tog ajeta, إ،to znaؤچi da je Poslanik htio da i njih uvede u znaؤچenje ajeta koji je upuؤ‡en njegovim إ¾enama…â€‌
Od komentatora Kur’ana koji su
إ¾ivjeli poslije imama Ibnu Kesira, svakako je znaؤچajno spomenuti imama Eإ،-إ evkanija (Muhammed b, â€کAli b. Muhammed eإ،-إ evkani, umro 1250.h. god.), autora poznatog tradicionalno-racionalnog komentara Kur’ana koji se zove Fethu-l-Kadir. Neki njegovi stavovi se podudaraju sa إ،i’itskim, ali se slaإ¾e sa imamom Ibnu Kesirom u vezi sa razumijevanjem Ehlu-l-bejta, te kaإ¾e “da drugaؤچiji pristupi vode ka uvaإ¾avanju dijela onoga إ،to treba da se u cijelosti uvaإ¾i, odnosno neutraliziranju i eliminisanju onoga إ،to nije dozvoljeno da se neutraliإ،e.â€‌

. Kur'an o "Ehli bejtu"

Kada je objavljen ajet - ''... Reci: 'Ne traإ¾im za ovo nikakvu nagradu od vas, osim ljubavi za rodbinu,...''(Dogovaranje, 23), ashabi upitaإ،e: ''O Poslaniؤچe Boإ¾iji, ko su srodnici kojima se duguje ljubav naإ،a!?'' On odgovori: ''Alja, Fatima i njihovi sinovi.''[1][i]

Ibn â€کAbbؤپs, r.a., pripovjeda: ''Kada je objavljen ajet: ''A oni koji vjeruju i ؤچine dobra djela, oni su zaista najbolja stvorenja'' (Dokaz, 7), Poslanik, s.a.v.s., je rekao h.Aliji: ''Taj ajet odnosi se na tebe i tvoje pristalice koji ؤ‡e biti blaإ¾eni na Sudnjem danu, a i Bog ؤ‡e biti zadovoljan tobom.''[1][ii]

Allah, dإ¾.إ،., kaإ¾e u Kur’anu:– ''... Allah إ¾eli da od vas, o ehlu-l-beyt (Poslanikova porodico), grijehe odstrani,[1][iii] i da vas potpuno oؤچisti,...''(Saveznici, 33). Prema إ،iijskom uؤچenju, kao i miإ،ljenju znatnog broja sunnijskih uؤچenjaka, pod Poslanikovom, s.a.v.s., porodicom ovdje se misli na Alؤ«ju, Fatimu, Hasana i Husejna, r.a.[1][iv] Da je to ispravno tumaؤچenje ovog ajeta, svjedoؤچe sljedeؤ‡i primjeri:

Enes ibn Mؤپlik, r.a., prenosi kako je Poslanik, s.a.v.s., iduؤ‡i na sabah namaz u dإ¾amiju, إ،est mjeseci prolazio pored kuؤ‡nih vrata Fatime, r.a., govoreؤ‡i pritom: ''Na namaz, o ehlu-l-beyt, Allah إ¾eli da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno oؤچisti,'' tj. citirao bi gornji ajet.[1][v] Sliؤچno pripovjeda i Ebإ« Hamrؤپ’, r.a.[1][vi]

Wؤپsile ibnu-l-Esqaâ€ک, r.a., pripovjeda: ''Doإ،ao sam jedne prilike kod Fatime, r.a., kuؤ‡i, traإ¾eؤ‡i h.Aliju. Ona mi reؤچe da je Alja, r.a., otiإ،ao kod Poslanika, s.a.v.s., pa ja sjedoh da ga priؤچekam, kad eto ti dolazi Poslanik, s.a.v.s., sa Alijom, r.a., i drإ¾eؤ‡i za ruke Hasana i Husejna, r.a. Uإ،avإ،i u kuؤ‡u, Poslanik, s.a.v.s., posadi h.Aliju i h.Fatimu preda se, a na svoje desno i lijevo stegno posadi Hasana i Husejna, r.a., te ih sviju omota svojim haljetkom uؤچeؤ‡i gornji ajet, a onda reؤچe:– ''Boإ¾e, ovo je moja porodica, a moja porodica je najpreؤچa!''[1][vii] Sliؤچno ovoj predaji pripovjedaju i supruge Allahova Poslanika, s.a.v.s., Umm Seleme, r.a., i Aiإ،a, r.a.[1][viii]1 2 next