Ehlu-l-bejt kod ehlul-sunneta
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Allah želi od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstraniti, i da vas potpuno očisti.? (El-Ahzab, 33)

Ko su Ehlu-l-bejt?

Termin Ehlu-l-bejt spominje se u Kur?anu na dva mjesta. U sedamdeset trećem ajetu sure Hud gdje Allah, dž.š, kaže: ?Allahova milost i blagoslovi njegovi su na vama - obitelji vjerovjesničkoj.? Svi komentatori Kur?ana saglasni su da se spomenuti ajet odnosi na porodicu Ibrahima, a.s.

Drugi je u podnaslovu citirani ajet sure El-Ahzab. Svi komentatori Kur?ana slažu se da se taj ajet odnosi na porodicu Poslanika, s.a.v.s. Muslimani su usvojili ovaj kur?anski termin i ehlu-l-bejt koriste isključivo kao naziv za porodicu Poslanika, s.a.v.s.

Značenje pojma ?ehl? u arapskom jeziku:

Ez-Zebidi kaže: ?Ehlu-r-redžuli zevdžetuhu, ve jedhulu fihi-l-evlad? (Ehl - porodicu nekog čovjeka prvenstveno čine njegova supruga, a zatim i njegova djeca) Allah, dž.š, kaže: ?...ve sare bi ehlihi...? ?...i pođe s porodicom svojom...? (El-Kasas, 29) ?tj. s suprugom i djecom svojom.?

Iz navedenih citata jasno zaključujemo da se u Poslanikovu, s.a.v.s, porodicu, prije svega, ubrajaju Poslanikove, s.a.v.s, supruge a zatim njegova rodbina i njegovi potomci. To potvrđuje kur?anski ajet spomenut na početku ovog rada. Allah, dž.š, kaže: ?O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite! U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davna paganska doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.? (El-Ahzab, 32-33) Ukratko, Alu Resulillah su Poslanikovi, s.a.v.s, ukućani i njegova rodbina ? potomci Hašimovi.

Poslanikovi, s.a.v.s, hadisi o Ehlu-l-bejtu:

Mnogo je Poslanikovih, s.a.v.s, hadisa koji govore o Ehlu-l-bejtu, njihovim vrlinama i odlikama i njihovom posebnom statusu među muslimanima. Gotovo sve hadiske zbirke u poglavlju o vrlinama ashaba izdvajaju poseban dio za hadise koji govore o vrlinama Ehlu-l-bejta. Tako imam Buhari u svom poznatom Sahihu, u poglavlju o vrlinama ashaba izdvaja naslov: ?O vrlinama rodbine Poslanika, s.a.v.s,? u kome navodi šest hadisa. Uz to o svakom od članova Ehlu-l-bejta Buharija posebno navodi predaje u vezi s njima. U komentaru ovog naslova Ibn Hadžer el-Askalani kaže: ?Pod Poslanikovom, s.a.v.s, rodbinom misli se na sve (muške ili ženske) potomke djeda Poslanikova, s.a.v.s, Abdul-Muttaliba, koji su se sreli sa Poslanikom, s.a.v.s, ili ga bar jednom za svoga života vidjeli. To su: Alija i njegova djeca, Hasan, Husejn, Muhsin i Ummi Kulsum od Fatime, a.s, Dža?fer i njegova djeca: Abdullah, Avn i Muhammed, Akil b. Ebu Talib i njegov sin Muslim, Hamza b. Ebi-l-Muttalib i njegovi sinovi, El-Abbas b. Abdu-l-Muttalib i njegovih deset sinova...? Ukratko, u Poslanikovu, s.a.v.s, porodicu ubrajamo Poslanikove, s.a.v.s, supruge njegove potomke i njegovu rodbinu kojima je bilo zabranjeno primati sadaku.

Vrline Alije b. Ebi Taliba, r.a.1 2 next