Svjetlo srca i svjetlo razuma
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Salih Ibrisević

Uzvišeni Allah kaže: "Nisam stvorio džinne i ljude osim da Me obožavaju." (ez-Zarijat, 56)

Ibn Abbas (radiallahu `anh), tumačeči ovaj ajet kaže da riječi "da Me obožavaju" (lija'abudun), znače "da Me spoznaju".

Iz navedenog se vidi da su džinni i ljudi zaduženi da spoznaju Allaha Uzvišenog. Na osnovu toga se postavlja pitanje: Koji je to kvalitet u čovjeku pomoću kojeg se može spoznati Allah Veličanstveni? Većina čovječanstva, među kojima su i filozofi, smatra da je taj kvalitet razum. Drugi, medju kojima su i sufije, tvrde da je to srce. Ovi drugi se između ostalog pozivaju na ajet iz Časnog Qur'ana koji glasi:

"To je opomena onome ko ima srce ..." (tj. onome čije srce nije mrtvo). To znači da je Qur'an upućen živom, kako i sam kaže, "Da opomene onog ko je živ..."

U sahihu Buharije ima hadis koji glasi: "Primjer onoga koji spominje Allaha je primjer živoga..."

Pošto je Qur'ansko učenje stvarni, a ne relativni pogled na svijet, zato nas i interesuje stvarni život, a ne relativni život. Mnogi ljudi imaju srce iz relativnog ugla gledajući, a iz stvarnog ugla (perspektive Qur'anskog učenja) nemaju ga. Srce o kome mi govorimo je jedna "latifa rabbanija" (Božanski kvalitet, snaga) u čovjeku. Zbog toga je Rabija Adevija (rahmetullahi `alejha) rekla, kada su je upitali - S čime si upoznala Rabba (Allaha): "Spoznala sam Rabba sa svojim Rabbom." Zato nije ni čudo da je jedan naš cijenjeni ustaz (sufija) rekao: "Srce je Božanski kuvvet (snaga, moć) u nama."

Imami Kušejri (rahmetullahi `alejh) u svom djelu "Risale Kušejrije" govoreći o srcu, između ostalog kaže ovako - 'Srce je slično oku, pa oko i vid su dva pojma tj. oko je komad mesa kao što je i srce komad mesa, pa što je oku vid, to je srcu iman - vjera, kao što je čovjek slijep i pored oka, ako nema vida, tako je i srce mrtvo ako nema imana - vjerovanja.

Šejh Abdul~Halim (kuddise sirruh), govoreći o srcu između ostalog kaže da i srce treba da ima školu koju je obavezno da pohađa, da ne bi ostalo na niskoj ljestvici, pa navodi primjer razuma za koji kaže da su sve ove poznate škole u koje se ide, u stvari, ustanove za školovanje razuma, da ne bi ostao niskog intelekta, i na kraju tvrdi da je škola za srce Šeri'atski odgoj. Prema tome, Šeri'atski propisi nisu nikakva tortura i kuluk, već nužno potrebna škola srcu. (Šeri'at je Islamski zakon koji pokriva svaki aspekt ljudskog življenja i djelovanja.)

Druge sufije kažu da svi ljudski kvaliteti imaju svoje ibadete, a da je ibadet srca spoznaja Allaha Veličanstvenog i sve što je vezano za to. Tako ibadet ruha je ljubav, ibadet razuma je razmišljanje, ibadet sluha je slušanje, ibadet oka je gledanje....1 2 3 4 next