Kuran Mlivo2
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

59. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima va{im.

A ako se u ne~emu ne sla`ete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allah i u

onaj svijet; to vam je bolje i za vas rje{enje ljep{e.

60. Zar ne vidi{ one koji tvrde da vjeruju u ono {to se objavljuje tebi i u ono {to je

objavljeno prije tebe pa ipak `ele da im se pred {ejtanom sudi, a nare|eno im je da ne

vjeruju u njega. A {ejtan `eli da ih u veliku zabludu navede.

61. Kad im se ka`e: "Prihvatite ono {to Allah objavljuje, i Poslanika!" -vidi{ licemjere

kako se od tebe sasvim okre}u.

62. A {ta }e tek biti kad ih, zbog djela ruku njihovih, pogodi kakva nesre}a, pa ti do|u

kunu}i se Allahovom: "Mi smo samo htjeli da u~inimo dobro i da bude sloge".1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next