SURA 5
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Trpeza -Al-Ma’ida

Medina - 120 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. O vjernici, ispunjavajte obaveze! Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja }e vam se

navesti; dok obrede had`d`a obavljate, nije vam dozvoljeno da lovite. Uistinu, Allah

propisuje {to On ho}e.

2. O vjernici, ne omalova`avajte Allahove odredbe had`d`a, ni sveti mjesec, ni

kurbane, naro~ito one ogrlicama obilje`ene, ni one ljude koji su krenuli ka ~asnom

hramu `ele}i nagradu i naklonost Gospodara svoga. A kad obrede had`d`a obavite,

onda loviti mo`ete. I neka vas mr`nja koju prema nekim ljudima nosite, zato {to su vam

sprije~ili pristup ~asnom hramu, nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima

poma`ite u dobro~instvu i ~estitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijaueljstvu; i bojte se

Allaha, jer Allah stra{no ka`njava.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 next