SURA 6
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Stoka -Al-An’-am

Mekka -165 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Hvaljen neka je Allah koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni

koji ne vjeruju -druge sa Gospodarom svojim izjedana~uju!

2. On vas od zemlje stvara i ~as smrti odre|uje, i samo On zna kada }e Smak svijeta

biti, a vi opet sumnjate.

3. On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i {to krijete i {to pokazujete, i On zna ono

{to radite.

4. A nevjernicima ne do|e ni jedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne

okrenu.

5. Oni smatraju da je la` Istina koja im dolazi, ali, njih }e sigurno sti}i posljedice onoga

~emu se rugaju.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 next