SURA 7
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Bedemi -Al-A’raf

Mekka -206 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Elif-lam-mim-sad.

2. Objavljujete ti se Knjiga -i neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje da

njome opominje{ i da vjernicima bude pouka.

3. Slijedite ono {to vam se od Gospodara va{eg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega,

nekog drugog kao za{titinika! -A kako vi malo pouku primate!

4. Koliko smo Mi samo gradova razorili! I kazna Na{a im je dolazila no}u i danju kad bi

prilegli,

5. a kada bi ih kazna Na{a zadesila, jadikovanje njihovo se svodilo samo na rije~i:

"Nasilnici smo, zaista bili!’

6. I sigurno }emo pitati one kojima smo poslanike slali, a pita}emo, doista, i poslanike,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 next