SURA 9
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Pokajanje -At-Tewba

Medina -129 ajeta

1. Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobo{cima s kojima ste zaklju~ili

ugovore:

2. "Putujte po svijetu jo{ ~etiri mjeseca, ali znajte da Allahu ne}ete uma}i i da }e Allah

nevjernike osramotiti";

3. i proglas od Allaha i Njegova Poslanika ljudima na dan velikog had`d`a: "Allah i

Njegov Poslanik ne priznaju mnogobo{ce." Pa ako se pokajete, to je za vas bolje; a ako

se okrenete, znajte da Allahu ne}ete uma}i! A nevjernike obraduj kaznom nesnosnom!

4. Mnogobo{cima s kojima imate zaklju~ene ugovore koje oni nisu ni u ~emu povrijedili,

niti su ikoga protiv vas pomagali, ispunite ugovore do ugovorenog roka. Allah zaista voli

pobo`ne.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 next