Islamski odgoj 

   U berzehu ćemo posmatrati razlike između stupnjeva vjere. Dosta vjernika će tada žaliti, i njihova najveća patnja neće biti obična patnja zbog grijeha, nego žaljenje zbog nečinjenja dovoljno dobra, zbog propuštenih prilika, kada budu posmatrali one koji su bliski Bogu.

 

Ajetullah Hamenei prenosi od Ahseda sina Imama Homeinija (r.a.) da je pred kraj života Imam neprestano plakao i ponavljao kako ide pred Allaha (s.w.a.) praznih ruku. O veličini njegova djela najbolje govore njegove riječi: "Tako mi Boga, ne smatram svojom ovu revoluciju ni koliki je trn."

 

Drugi uvjet koji trebaju ispuniti učenik i učitelj da bi njihovo djelovanje bilo u skladu sa islamskim preporukama je uzajamno povjerenje. Kad takvog povjerenja ne bi bilo, učinci tog učenja i podučavanja bili bi više destruktivni nego pozitivni. Zato islam, kada se govori o životu uopće preporučuje nazivanje selama kao jednu od svojih osnovnih normi.

 

Alame Tabatabai (r.a.) je u svom Mizanu selam okarakterisao kao jedan od najuzvišenijih faktora sigurnosti u jednom društvu. Kada čovjek pristupa nekom drugom čovjeku ili grupi ljudi nazivajući selam, time ustvari objavljuje da ne nosi sa sobom nikakvu opasnost, zlo niti nesigurnost po život, čast i imetak prisutnih. Sve ono što na takvom skupu ljudi kažu je njihov zajednički amanet koji treba čuvati. O tome govori jedan hadis Božijeg Poslanika (s.a.w.a.) koji kaže da su razgovori ljudi koji počnu sa iskrenim selamom ustvari njihov zajednički amanet. U rivajetima nalazimo da sve što se desi ili kaže na nekom skupu dvaju ili više ljudi, ni jedan od prisutnih nema pravo prenijeti bez saglasnosti svih prisutnih. U suprotnom, osoba koja to uradi smatra se izdajnikom i kao takva će biti tretirana kod Allaha (s.w.a.) na Sudnjem Danu. U suri (An Nur, 61) kaže se: "A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allah propisanim," Selam je božiji dar kojim se prenosi poruka smirenosti ljudskih srca.

 

U suri (Al An'am, 54) zadužuje se Poslanik: "A kada ti dođu oni koji u riječi Naše vjeruju, ti reci: "Mir vama" (selam)". Ovo se može tumačiti i tako da onaj ko dolazi i kome je selam upućen treba da shvati da Poslanik (s.a.w.a.) iako poznaje skriveno o njemu, ipak to neće obznaniti. Zato se kao jedan od osnovnih uvjeta učenja i podučavanja i navodi uzajamno povjerenje između učenika i učitelja, roditelja i djeteta. Bez tog povjerenja nema ni sigurnosti ni otvorenog razgovora. Ako dijete u svom roditelju ne vidi povjerljivu osobu ono će tražiti nekog drugog povjerenika koji će mu ulijevati sigurnost i poštovati ga.back 1 2 3 4 5 6 next