Islamski odgoj 

   Kada govorimo o odgoju i obrazovanju iz ovog ajeta proizilazi da ako nekoga poučavamo radi Allaha (s.w.a.) odnosno radi drugog svijeta Allah će uvećati to djelo i dati nam mnogostruku ahiretsku nagradu. Ako učimo ili odgajamo dijete sa takvim nijetom, nagrada za takvo djelo takođe će biti uvećana. Poznati hadis koji prenose sve značajnije hadiske zbirke islama kaže: "Zaista se djela cijene prema namjerama, i svakoj osobi će pripasti ono što je naumio svojim nijetom." Ako se neko zaputi Allahovom Poslaniku on će stići svom cilju, a ako učini hidžru prema svijetu ovome, neće naići ni na šta osim njega. Ove se riječi mogu primijeniti na svako čovjekovo djelo npr. ženidbu, udaju, posao. i sl.

 

   U suri (Al-Bejine, 5-pa nadalje) kaže se da nas samo iskren i čist nijet može odvesti vjeri koju je Allah (s.w.a.) propisao. Ovdje se postavlja pitanje šta je to ustvari ihlas koji se toliko spominje i preporučuje u Kur'anskim ajetima, šta je njegova bit.
Imam Homeini (r.a.) u svojoj knizi "40 hadisa" navodi različite definicije ihlasa onako kako su ga definisali neki velikani islama.

 

   Šeih Abdulah Ensari o tome kaže: "Ihlas je očišćenje djela od svake primjese, od svega što nije Allah (s.w.a.)." Muhidin Arebi: "Ihlas znači pročišćenje djela od svega što nije Allah (s.w.a.) i što nismo mi sami." On govori o tri stepena tevhida, vjerovanja u Allahovu jednoću:

 

1)tevhidi fi'li - vjerovanje da je Allah (s.w.a.) taj koji stvara i koji utiče na zbivanja na ovom svijetu i na zbivanja uopće. U tom smislu, kada Allah da čovjeku priliku da obavlja namaz ili da bude predavač drugima, on je pri ovom stupnju tewhida svjestan da je Allah (s.w.a.) taj koji ga pokreće, koji je zaslužan za takvo njegovo djelo.

2)tevhidi sifati – vjerovanje da je Allah (s.w.a.) Onaj koji posjeduje najljepše sifate koji apsolutno pripadaju Njemu i od kojih onoliko koliko hoće daje nama. Ako čovjek savlada prethodno pomenuti stepen tewhida, na ovom slijedećem koraku on biva svjestan da sva djela koja on čini (namaz, podučavanje, milosrđe...) izviru iz njegove duše i da su sve to samo vanjske manifestacije njegova ahlaka, a i ahlak je djelo Božije. Allah je taj koji je u čovjekovoj duši izazvao ljubav prema Njemu, učinio ga milostivim kako bi on mogao biti milostiv prema drugima.

3)tevhidi za'ti -na ovom stupnju čovjek nakon što shvati da su njegova djela rezultat ahlaka koji je u njemu izazvao Allah (s.w.a.) ipak zaključuje da se ta djela u konačnici vežu za samu njegovu bit jer na neki način, da nije njega kao bića, ne bi mogao ni priskrbiti sebi ove osobine. Tako opet dolazimo do istog rezultata samo u drugoj dimenziji, jer se ponovo postavlja pitanje: "A ko je taj koji je stvorio moju bit i stvorio je baš ovakvu?" To je naravno opet Allah (s.w.a.).back 1 2 3 4 5 6 next