Islamski odgoj 

Kada govorimo o uvjetima koje jednako trebaju ispunjavati učitelj i učenik na prvom mjestu se nalazi poštivanje zajedničkog nijeta. Nijet je motiv koji potiče onog koji vrši neku radnju da to obavi na najbolji mogući način. Nijet ima prvorazrednu ulogu u čovjekovom djelovanju i on je taj koji rezultuje djelom. Zato između nijeta i amala postoji jako bliska i neraskidiva veza. Efekti djela se ocjenjuju upravo prema nijetu. Filozofski kazano, nijet je taj koji potstiče nekoga da čini djelo a djelotvorac je onaj koji je njime potstaknut i koji ga na osnovu toga i čini.. Vidimo da nijet na samom početku određuje efekat djela, pa što je on ljepši i čistiji to je i djelo vrijednije. Ako su posljedice nijeta lijepe i čiste onda će i djelo koje iz njega proizilazi imati trajnu vrijednost.


      U časnom Kur'anu stoji: "Sve na ovom svijetu je prolazno, samo je lice tvog Gospodara vječno." Iz ovoga slijedi da što je nijet sličniji Božijem licu odn. Božijim atributima to će i djelo imati veću trajnost i vrijednost.
U jednom hadisu stoji da će ljudi biti proživljavani u skladu sa njihovim nijetima, i na osnovu njih će biti tretirani na Sudnjem Danu. Također i njihova obličja na Ahiretu biće onoliko lijepa koliko su bili lijepi njihovi nijeti. Dakle, između čovjeka i njegova djela je relacija koja je potpuno u skladu sa razumom. Tako npr. od nekih ljudi dobijamo lijepe poklone samo da bi oni time pokazali svoju veličinu i čast i pri tom ne osjećamo nikakvo zadovoljstvo. S druge strane, neka sitnica, ukoliko znamo da je data od srca, za nas ima mnogo veću vrijednost.
Božiji Poslanik (s.a.w.a.) je kazao da je akl prvi posrednik u obožavanju Boga Uzvišenog, i da će rezultati toga biti jasno vidljivi na Sudnjem Danu. Dakle, naš razum je u stanju procijeniti s kakvim nijetom činimo ono što činimo.
U suri (Al-Kahf, 110) se kaže: "...Ko žudi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!"

 

Šehid Sani pojašnjavajući ovaj ajet kaže da se njime upozorava da ne činimo djela kojima u dubini duše želimo zadovoljiti nekog drugog a ne Boga. Ako mualim npr. drži predavanja radi pohvale takvo njegovo djelo ima elemente širka.
Postoje dva načina odgajanja:

 

1)Da se dijete smatra Božijim amanetom i želi se odgajati u skladu s tim
2) Da se u odgoju na prvo mjesto stavlja pravo po osnovu očinstva

2)Ukoliko se dijete odgaja po prvom principu odgajatelj će imati sevabe od njegovih dobrih djela, a za njegova ružna djela neće odgovarati. U drugom slučaju, ako se dijete odgaja samo da bi otac uživao ugled i čast od rezultata njegova odgoja, takav otac neće imati ništa od dobrih djela svog djeteta a za ona loša bit će kažnjen.

 

   U suri (Aš-Šura, 20) se kaže: "Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu - umnogostučićemo mu je, a onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu - daćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela."back 1 2 3 4 5 6 next