Mudrosti Islamske medicine



Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je ono stra­hopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah – nema drugog boga osim Njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostiv, Samilosni! On je Allah – nema drugog boga osim Njega, On je Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostatka, Onaj koji svakog obezbjeđuje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi, Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvo­rac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na Nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri. (Kur'an 59:21-24)

 

Dova za bol u ustima

 

Hafiz ibn Ejjub Al-Džurjani prenio je od Ali ibn Asbata, od Abu Hamze, od Abu Basira, od Imama Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je Abu Basir kazao:

“Jedan od Imamovih sljedbenika požalio se Imamu na bol u ustima. Imam Abu Abdillah mu je rekao: ‘Kada te bol spopadne, stavi svoju ruku na usta i reci: U ime Allaha, Blagog i Milostivog. U ime Allaha, sa Čijim imenom bolesti ne mogu naškoditi. Ja tražim utočište u rječima Božijim sa Čijim imenom ništa ne može nauditi. O Najsvetiji, o Najsvetiji, o Najsvetiji, tako Ti Tvoga imena, o Gospodaru, Najčistiji, Najsvetiji, Na­jblagodarniji, ko god Ti zaišće na ovaj način, Ti mu to podari; i ko god Te pozove ovako, Ti mu se odazovi. Molim te o Allahu, o Allahu, bla­goslovi Poslanika Muhammeda i njegov Ehli-bejt, i izliječi bol u mojim ustima, mojoj glavi, mojim ušima, popravi moj vid, moj stomak, moja leđa, moje udove i sve moje organe.’ Tvoja patnja će biti otklonjena, ako Bog da.”

 

Dova za zubobolju

 

Abu Abdillah Husejn ibn Muhammed al-Hawatimi prenio je od Husejna ibn Ali ibn Yaqtima, od Hanana al-Sayqala, od Abu Basira, od Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – da je Abu Basir rekao: “Požalio sam mu se na zubobolju i kazao da mi to ne da mira noćima. Abu Džafer je kazao: O Abu Basir, kada te to snađe, stavi svoju ruku preko zuba i prouči suru Al-Hamd (Fatihu) i suru Al-Ihlas, potom prouči:

I ti ćeš vidjeti planine, za koje misliš da su nepokretne, da plove poput oblaka – to je Allahovo djelo, koji je sve stvorio savršenim. On je svjestan onoga što Vi činite (Kur'an 27:28), i bol će ti se povući, i neće se više vratiti.”

Hamdan ibn A'yan al-Razi prenio je od Abu Taliba, od Yunusa, od Abu Hamze, od Sama'a ibn Mihrana, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je on (Abu Abdillah) podučio čovjeka da izgovara gornju dovu i dodao tome još: “Prouči suru Al-Qadr jedanput i bol će se povući i neće se više vratiti.”



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next