Mudrosti Islamske medicineU ime Allaha, Blagog i Milostivog. Tražim zaštitu za sebe kod Al­laha, Velikog, Gospodara visokih Nebesa, i kod Onoga Koji ih je stvorio u dva dana i Koji je odredio sva događanja na svim Nebesima, koji je stvorio Zemlju i odredio na njoj opskrbu, Koji je na njoj planine postavio ...i uklesao u njih klance da vam služe kao putevi. (Kur'an, 21: 31), pro­izveo teške oblake (Kur'an, 13: 12), učinio ih pokornim, učinio da lađe plove morima, učinio more poslušnim, načinio planine i rijeke na Zemlji. Tražim zaštitu od zla mračne noći i dana i zlobe iz prsa, i zlobnog po­gleda džinna i ljudi. Allahu, zaštiti nas, Allahu, zaštiti nas, Allahu, zaštiti nas, nema boga osim Allaha, Muhammed je Allahov Poslanik, blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu.

 

Dova za srijedu

 

U ime Allaha, Blagog i Milostivog.

Tražim zaštitu za tebe, o taj i taj, sine toga i toga, u Onoga kod Koga je utočište, od zla onoga koji puše u uzlove (sihribaza), i zla Abu Murra (satane) i od zla onoga što si stvorio, i tražim zaštitu u Onoga Najuz­višenijeg od toga što oči vide i ne vide. Tražim zaštitu za tebe kod Onoga Kome ništa nije ravno, Velikog, od zla onih koji imaju loše namjere prema tebi. Odlazi, o taj i taj, sine toga i toga, odlazi Allahovoj zaštiti, zaštiti Onoga koji je moćan, Svemogućem, Vladaru svega, Najslavnijem, Onome kome se sve pokorava, Savršenom, Onome Koji ispunjava svoja obećanja, Moćnom Čuvaru, Koji oprašta sve grijehe, Znalcu vidljivog i skrivenog, Veličanstvenom i Najuzvišenijem. On je Allah i nema druga, Muhammed je Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu.

 

Dova za četvrtak

 

U ime Allaha, Blagog i Milostivog.

Tražim zaštitu za sebe (ili za toga i toga, sina toga i toga) kod Gospo­dara Istoka i Zapada, od zla svakog nevaljalca, koji stoji, sjedi, od zavid­nika, zadrtog demona. Kad je On učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas še­jtanovo uznemiravanje  odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio. (Kur'an, 8: 11) Udari nogom o zemlju – eto hladne vode za kupanje i piće! (Kur'an, 38: 42)  I On šalje vjetrove kao ra­dosnu vijest milosti Svoje (Kur'an, 7: 57); i Mi s neba čistu vodu spuštamo. (Kur'an, 25: 48) Sada vam Allah daje olakšicu; On zna da ste izmoreni: ako vas bude stotina izdržljivih, pobijedit će dvije stotine; a ako vas bude hiljada, pobijedit će, Allahovom voljom, dvije hiljade. A Allah je uz one koji su izdržljivi. (Kur'an, 8: 66) O vjernici! Propisuje vam se odmazda za ubijene: slobodan – za slobodna, i rob – za roba, i žena – za ženu. A onaj kome rod ubijenog oprosti, neka oni velikodušno pristupe, a neka im on dobročinstvom  uzvrati. To je olakšanje Gospo­dara vašeg, i milost, a ko nasilje izvrši i poslije toga, njega bolna patnja čeka. (Kur'an, 2: 178) Allah želi da vam olakša, a čovjek je stvoren kao ne­jako biće. (Kur'an, 4: 28) Pa, ako budu vjerovali u ono u što vi vjeru­jete, na Pravom su putu; a ako glave okrenu, oni su onda samo inadžije, i Allah će te sigurno od njih zaštiti, jer On sve čuje i zna. (Kur'an, 2: 137) On je Svećujući i Sveznajući. Nema moći ni snage osim kod Allaha, ni pobjednika osim Allaha. I onda onaj iz Misira, koji ga je kupio, reče ženi svojoj: “Učini mu boravak prijatnim! Može nam koristan biti, a možemo ga i posiniti!” I eto tako Mi Jusufu dadosmo lijepo mjesto na Zemlji i nau­čismo ga tumačenju snova – a Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna. (Kur'an, 12: 21) On je Allah Koji nema druga, Muhammed je Alla­hov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu.

 

Dova za petak

 

U ime Allaha, Blagog i Milostivog. Nema moći ni snage osim kod Allaha, ni pobjednika osim Allaha. Allah je Gospodar svih meleka i Dži­brila, svih poslanika i poslanika Muhammeda, Vladar onih na Nebesima i onih na Zemlji, Stvoritelj svih stvari i njihov Kralj.

Bože, zaštiti me od njihovih moći, osljepi njihove poglede i njihova srca, uspostavi između nas i njih granicu sigurnosti, pregradu i sistem od­brane. Zasigurno, Ti si naš Gospodar. Nema moći ni snage osim s To­bom, u Tebe mi vjerujemo i Tebi se vraćamo, Ti si Moćni, Mudri. Saču­vaj toga i toga, sina toga i toga, od zla bilo kojeg Tvog stvorenja kojeg Ti možeš zgrabiti za njegovu kiku, i od zla dana i mračne noći kada padne, i od zla svake zle stvari. Amin, o Gospodaru svjetova, i mir i blagoslov Allahov neka je na Poslanika i njegovu porodicu.

 

 [1] Nažalost ni sa mnoštvom riječnika na engleskom i arapskom jeziku, za jedan broj liječničkih izraza u ovoj knjizi, nisam nšao prijevod pa sam ih ostavio onakvima kakvi su u originalu - op. prev.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31