Mudrosti Islamske medicine 

Dova za subotu

 

“U ime Allaha Blagog i Milostivog, od Allaha tražim zaštitu za sebe (ili za toga i toga, sina toga i toga). Nema božanstva osim Njega. Tebe, Al­laha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog. (Kur'an, 1: 2-3) Tražim zaštitu od Gospodara Zore. (Kur'an, 113: 1) Tražim zaštitu od Gospodara ljudi, Vladara ljudi. (Kur'an, 114: 1–2) I od zla zav­idljivaca kad zavist ne krije! (Kur'an, 113: 5) Allah je Onaj kod kojeg je pribježište, On je Onaj koji nije rodio i koji nije rođen, i Njemu ništa nije ni slika ni prilika. (Kur'an, 112: 3-4) On je Svjetlo nad svjetlima i on je Upravljač događajima. Allah je izvor svjetlosti Nebesa i Zemlje! Prim­jer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjet­losti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna. (Kur'an, 24: 35) I On je Taj koji je Nebesa i Zemlju mudro stvorio: čim On za nešto rekne: Budi! ono biva; riječ Njegova je Istina; samo će On imati vlast na Dan kad se u rog puhne; On zna nevidljivi i vidljivi svijet i On je Mudar i Sveznajući! (Kur'an, 6: 73) Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegovo naređenje na sve se njih od­nosi, da biste znali da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata! (Kur'an, 65: 12) I da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, On u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji. (Kur'an, 72: 28)

Tražim zaštitu od zla i svega što posjeduje zlo – otvoreno ili skriveno, od zla džinna i ljudi, od zla onoga što leti po noći i odmara po danu, od zla nesreće noću i danju, od zla onoga što živi u golubovima, divljim životinjama, srušenim kućama, dolinama, na otvorenom terenu, šumama, džunglama i onome što živi u rijekama.

Reci: O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš!  (Kur'an, 3: 26-27) Stvoritelj nebesa i Zemlje! On vas kao parove stvara – a stvara parove i od stoke – da vas tako razmnožava. Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi. U njega  su ključevi Nebesa i Zemlje, On daje obilje kome hoće, a i uskraćuje kome hoće; On, uistinu, zna sve (Kur'an, 42: 11-12); Gospodar vaš je Allah, Koji je Nebesa i Zemlju u šest dana stvorio, a onda Aršm zagospodario; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njego­voj volji. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Go­spodar svjetova! (Kur'an, 7: 54-56).

Tražim zaštitu za nj kod Onoga Koji je objavio Tevrat, Indžil, Zebur i moćni Furqan (Kur'an), od zla svakog tiranina – diktatora, demona, sihir­baza, vrača, urokljivca, noćnog posjetioca, svake pokretne, mirujuće, zamišljene, otvorene i promjenjive stvari. Slava neka je Allahu, tvom Zaštitiniku, tvom Pomagaču i tvom Utješitelju. On će te braniti. Nema nikoga ko će uzdignuti nekoga koga je On ponizio, niti onoga ko će poniziti nekoga koga je On uzdigao. On je Jedan, Pobjednik, On je Allah, mir i blagoslov Allahov neka je na Muhammeda i njegovu porodicu.”

 

Dova za nedjelju

 

U ime Allaha Blagog i Milostivog. Allah je Najuzvišeniji, Allah je Najuzvišeniji, Allah je Najuzvišeniji. On je Gospodar Arša (Trona), a Nebesa i Zemlja su uspostavljeni Njegovom naredbom. On obdržava zvijezde, a planine su Njegovom dozvolom čvrsto ustabiljene. Njegovo ime je neprolazno među onima na Nebesima i na Zemlji. Planine mu se pokorno klanjaju, a tijela će se dignuti pred Njim iz stanja potpunog mrtvila. Svemoćni Bože naš, sačuvaj nas toga i toga, sina toga i toga, od svake štetne stvari i od zlobnika i zavidnika. Tako mi Onoga Koji je smjes­tio (nevidljivu) pregradu između dva mora (Kur'an, 27: 61); i neka je uzvišen Onaj Koji je na nebu sazvježđa stvorio i u njima dao svjetiljku i Mjesec koji sja (Kur'an, 25: 61), ja tražim zaštitu za nj kod Onoga Koji je sazvježđa stvorio i za one koji ih posmatraju ukrasio, i Koji ih čuva od svakog šejtena prokletog. (Kur'an, 15: 16–17) Ja tražim zaštitu za nj u Onoga Koji je čvrsto usadio planine u zemlju. (Kur'an, 21: 31) I planine stubovima učinio (Kur'an, 78: 7), da ne bi šejtan, nevolja ili nesreća po­godili njega. Ha-mim. 'Ajn Sin Qaf, tako objavljuje tebi i onima prije tebe je objavljivao, Bog, Svemogući, Svemudri. (Kur'an, 42: 1-3) Ha-mim. ­Objava je od Blagog i Milostivog. (Kur'an, 41: 1-2) Neka je Allahov salavat na Muhammeda i njegovu porodicu.

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next