Mudrosti Islamske medicineDova Imama Ride – mir neka je na nj – za svaku bolest i strah

 

Muhammed ibn Kesir Ad-Dimeški prenio je od Hasana ibn Alija ibn Yaqtina, od Imama Ride – mir neka je na nj – da je on (Hasan) rekao: “Preuzeo sam ovu dovu od Imama Ride. On je spomenuo da je ova dova obuhvatna u zaštiti i sigurnosti od svake bolesti i od straha:

U ime Allaha, Milostivog Samilosnog, Ostanite u njoj prezreni i ništa mi ne govorite. (Kur'an, 23: 108) Ja se utječem od Tebe Svemilos­nom, ako se Boga bojiš. (Kur'an, 19: 18) Ja tražim podršku kod Sveču­jnog i Svevidećeg Allaha od tvog sluha i tvog pogleda, i tražim zaštitu u moći Allahovoj od tvoje moći. Ti nemaš nikakvih moći nad tim i tim, si­nom toga i toga, nad njegovim potomstvom, njegovim imetkom, i njego­vom porodicom. Ja povlačim između tebe i njega veo poslanstva, putem kojeg su se oni krili od faraonovih nasrtaja, sa Džibrilom na tvojoj desnoj strani i Mikailom na tvojoj lijevoj strani, i Muhammedom – mir i bla­goslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – i sa Uzvišenim Alla­hom koji te zasjenjuje. Allah čuva njega, njegovo potomstvo, njegov imetak i njegovu porodicu od šejtana. Što god da je Uzvišeni Allah želio, to nema moći ni snage osim kod Svemoćnog Allaha. O Allahu, njegova dobrostivost neće dosegnuti Tvoju strpljvost dokle god on ne postigne na­jveći stupanj iz Tvoje Moći. Ti si najuzvišeniji Vladar i najbolji Poma­gač. Allah te čuva i tvoje potomstvo, o ti, takav i takav, tako ti Onoga koji je zaštitio svoje prijatelje, neka je blagoslov Božiji na Muhammeda i na njegov Ehli-bejt.’ Zapiši ajet o Aršu (tronu), (Kur’an 2:255) Potom piši: ‘Nema moći niti snage osim kod Allaha, Najuzvišenijeg, Moćnog. Nema utočišta osim kod Allaha. Allah nam je dovoljan, i On je najbolji Zaštitnik.’”

 

Dova za svaku bol

 

Muhammed ibn Hamid prenio je od Halafa ibn Hamada od Halid al-Abasija, da je ovaj rekao:

“Ali ibn Musa – mir neka je na nj – podučio me je ovoj dovi i rekao: ‘Uči je tvojoj braći među vjernicima, jer ona je lijek za svaku bol: Tražim zaštitu za sebe od Gospodara Zemlje i nebesa. Tražim zaštitu za sebe kod Njega, odnosno Onoga sa Čijim imenom ne može nijedna bolest naško­diti. Tražim zaštitu za sebe kod Onoga Čije ime je blagoslov i lijek.’”

 

Dova za dane u sedmici

 

Od Es-Sadiqa, mir neka je na nj, prenose se dove koje se odnose na sljedeće dane u sedmici:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next