Mudrosti Islamske medicineAhmed ibn Selema prenio je od Muhammed ibn Isaa, od Hariz ibn Abdullah al-Sidžistanija, od Ahmed ibn Hamze, od Abana ibn Osmana, od al-Fudejla ibn Jasera, od Abu Džafera – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Kada čovjek oboli, i ti želiš da mu zazoveš zaštitu, izgovori: ‘Na­polje s tobom, o krvni sude, o džinnsko oko, o ljudsko urokljivo oko, o pat­njo od toga i toga, sina toga i toga. Napolje uz Allahovo ime, Koji se obratio Musau i govorio s njim, i koji je Ibrahima – mir neka je na nj – uzeo kao prijatelja, Gospodara Isaa ibn Merjeme, duša Allahovih i ­Njegove riječi, Gospodara Muhammedova i porodice Muhammedove. Ja te izvlačim napolje, kao što je vatra Ibrahima – mir neka je na nj – iz­vukla napolje.’”

Ahmed ibn Abu Zijad je prenio od Faddala ibn Ejjuba, od Ismaila ibn Zijada, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Kada se Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – osjetio slabim, ili kada je urokljivo (zlo) oko bacilo pogled na nj, ili kada bi imao glavobolju, on bi ispružio svoje ruke i učio suru Fatihu iz otvorenog Kur'ana, potom dvije sure – Feleq i Nas. Potom bi prešao svojim rukama preko svog lica i što god bi ga mučilo, bilo bi otklonjeno od njega.”

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn Yahya al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana, od Salmana ibn Muhriza, koji je rekao: “Čuo sam Imama Baqira – mir neka je na nj – kako kaže: ‘Ko god se ne liječi surom Al-Hamd i surom Al-Ihlas, neće biti izliječen ničim drugim. Sve bolesti liječe se uz pomoć ovih dviju sura.’”

Muhammed ibn Jezid je prenio od Zijad ibn Muhammeda al-Malatija, od njegova oca, od Hišama ibn Ahmara, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao: “Ko god kaže: ‘Nema moći ni snage osim kod Allaha, osim kod Moćnog Allaha, Allah će ga sačuvati od se­damdeset tri vrste bolesti, od kojih je posljednja ludost.’”

Ali ibn Abu Talib – mir neka je na nj – je rekao: “Allahov Poslanik – mir neka je na nj – je rekao: ‘O Ali, hoćeš li da ti pokažem jednu od riznica Dženneta.’ Odgovorio sam: ‘Da, zacijelo Božiji Poslaniče.’ On je rekao: ‘Nema moći ni snage osim kod Allaha, osim kod Moćnog Allaha. Ovim će Allah sačuvati od sedamdeset tri vrste bolesti, od kojih je posljed­nja ludost.’”

Muhammed ibn Ibrahim al-Sarraj, prenio je od Faddala i Al-Qasima, a oni oba od Abana ibn Osmana, od Abu Hamze al-Somalija, od Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – koji je rekao: “Kada jedan od vas oboli od nečega, neka izgovara: ‘U ime Allaha, neka je salavat na Poslanika i njegov Ehli-bejt. Ja se utječem Allahovoj moći i Allahovoj snazi, nad svim onim što On obuhvata, od mogućih zala, koja bi me mo­gla snaći.’”

Ahmed ibn Salih al-Nišaburi prenio je od Džemil ibn Saliha, od Dariha, koji je rekao: “Čuo sam Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je zatražio zaštitu od puhanja u uzao (sihra) za jednog od svojih sljed­benika, i koji je rekao: ‘Zaklinjem te, o bolešćino, dovom kojom su Ali ibn Ebu Talib – mir neka je na nj – i Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – zazivali džinne doline Al-Sa­bra, i kojom su se oni odazvali i poslušali ga, da se ti odazoveš i poslušaš i da izađeš iz toga i toga, sina toga i toga, odjednom, voljom uzvišenog Allaha, naredbom Allahovom, moću i obuhvatnošću Allahove snage, ­Allahovom samostalnošću, uzvišenošću Allahovom, veličinom Allaho­vom, visosti Allahovom, licem Allahovim, ljepotom Allahovom, magič­nošću Allahovom i svjetlošću Allahovom.’ Nije prošlo dugo, a napasnik je pobjegao iz njega.”

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next