Mudrosti Islamske medicineAbdullah ibn al-Ala al-Qazwini prenio je od Ibrahim ibn Muham­meda, od Hamad ibn Isaa ibn Jakuba, od Imran ibn Maythama, od Baya ibn Rab'i al-Asadija, koji je čuo Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – kako savjetuje jednog od ashaba koji se požalio na čine sihra. On je ka­zao:

“Napiši sljedeće na pergament od gazeline kože i prikači to na sebe. Sihr ti neće nauditi i njegove nakane te neće pogoditi. A to je: ‘U ime Al­laha i sa Allahom; u ime Allaha i sa onim šta Allah hoće. U ime Allaha, nema moći ni snage osim kod Allaha.’ Musa – mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – je rekao: Ono što ste vi bacili su čarolije. Allah će to sigurno uništiti. Allah neće priznati djela onih koji čine nevaljaštine. (Kur'an, 10: 81-82) I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobijeđeni i ostadoše poniženi.” (Kur'an, 7: 118-119) Muhammed ibn Musa al-Rab'i, prenio je od Muhammeda ibn Mahbuba, od Abdullaha ibn Galiba, Sa'd ibn Zarifa, od Asbagha ibn Nubata, od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – da je Al-Asbagh rekao: “Prihvatio sam njegovu dovu. A on mi je kazao: ‘O Azbagh, ovo je dova za sihre i strah od vladara, uči je sedam puta: U ime Allaha i sa Allahom, Mi ćemo te ojačati tvojim bratom, i mi ćemo vam darovati vlast, tako da vam oni neće smjeti prići zbog naših znamenja; a ti i oni koji te slijede bit ćete pobjednici. (Kur'an, 28:35) Uči ovo sedam puta nad vodom kada završiš noćne nafile i prije početka sabah namaza. Ti čîni ti neće tada nauditi, ako Bog da.’”

 

 

 

Dova za ženu pri bolnom porođaju

 

Al-Hawatimi je prenio od Muhammeda ibn Ali al-Sazrafija, od Mu­hammeda ibn Aslama, od Hasana ibn Muhammed al-Hašimija, od Abana ibn Abu al-Azzaša, od Salima Qaysa al-Hilalija, od Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Ja znam dva ajeta iz Allahove knjige propisana za žene koje se nađu u porođajnim tegobama. Zapiši ih na pergament kože od gazele i pričvrsti na njene slabine. Zapiši sedam puta: U ime Allaha i sa Allahom, Uistinu poslije teškoće dolazi olakšica, uistinu poslije teškoće dolazi olakšica. (Kur'an, 94: 5-6) Zapiši jedanput: O ljudi, bojte se svoga Gospodara, zaci­jelo je potres Sudnjeg dana krupna stvar. Toga dana kad ga ugle­date, svaka dojilja će zanemariti svoje dijete, i svaka noseća žena pobacit će svoj plod, i vidjet ćeš ljude pijane, a oni neće biti pijani, već će Božija kazna biti strašna. (Kur'an, 22:1-2) Zapiši na papiru sljedeće i poveži to odriješenim pamučnim koncem te pričvrsti na njeno lijevo stegno. U vrijeme kada se hazreti Merjema porodila, donijela je na svijet živo biće. Ovo živo biće došlo je na svijet odmah, voljom Uzvišenog Allaha. Kada se ona porodi, odsijecite to odmah i nemojte kasniti s tim.”

 

Dova za dijete koje plače često, za onoga koji se plaši noći i za ženu koja ne može zaspati od bolova

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next