ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA152."Inne li-l-Lahi ma ehaze, ve lehu ma e'ata ve kullu šej in 'indehu bi edželin musemma ... fe-ltasbir ve-ltahtesib"

- Allahu pripada ono što je uzeo i Njegovo je ono što je On dao. Kod Njega se sve događa po određenoj mjeri. Zato, strpi se i vjeruj u to! ( K )

 

153.Ili ako bi kazao samo ove riječi: E'azam-l-Lahu edžreke ve ahsene 'azaeke ve gafere li mejjitike

- Allah ti nagradu uvećao i pomogao da lakše podneseš svoju bol, te oprostio grijehe tvom umrlom - bilo bi ispravno. ( NV )

 

54) DOVA - UČI SE PRILIKOM SPUŠTANJA

UMRLOG U KABUR

 

154."Bismi-l-Lahi ve 'ala sunneti Resuli-l-Lahi"back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next