ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA 

118."Allahumme rahmeteke erdžu fe la tekilni ila nefsi tarfete' ajnin ve aslih li še' ni kullehu, la ilahe illa Ente"

- Allahu, za milost Tvoju  molim, I  zato  ne prepusti  me samom sebi ni jednog trenutka. Udobri mi cijelo moje stanje. Nema boga osim Tebe.          ( D, H )

 

119."La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine"

- Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio među grješnicima. ( T, HA )

 

120."Allahu, Allahu Rabbi, la ušriku bihi  šej'en"

- Allah, Allah je Gospodar moj, Kome ja ne pretpostavljam ništa. ( D )

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next