ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANAU ime Allaha, i spas i mir Njegovu Poslaniku. Allahu moj, otvori mi vrata milosti Tvoje! ( M )

 

14) DOVA PRILIKOM IZLASKA IZ

DŽAMIJE

 

21."Bismi-l-Lahi ve-s-salatu ve-s-selamu 'ala Resuli-l-Lahi, Alla-humme inni es‘eluke min fadlike  Allahumme ' asimni mine-š-šejtani-r-radžim"

- U ime Allaha, mir i spas Allahovu Poslaniku; Allahu moj, molim Ti se da me dobrom obaspeš; Allahu moj, zaštiti me od prokletog šejtana. ( MA )

 

15) ŠTA SE IZGOVARA PRILIKOM

SLUŠANJA EZANAback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next