ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANAABDESTA

 

12. "Bismi-l-Lah"

- U ime Allaha.

 

9) DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA

 

13."Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu"

- Svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob (sluga odani) i Njegov Poslanik.  ( M )

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next