DedzalSlova KFR su osnovna korijenska slova za arapsku rijec kufr, ili kafir. Kufr znači da se nešto pokrije i odbije. Kafir je onaj ko pokriva pravu prirodu egzistencije, tj. da nema boga nego samo Allah, i onaj ko odbija Allahove vjerovjesnike koji su poslani da pokažu ljudima kako da žive u harmoniji s onim u njima i s onim izvan njih, i da obožavaju i spoznaju Allaha. Kada je Vjerovjesnik Muhammed -sallallahu `alejhi ve sellem- rekao da tragate za znanjem pa makar radi toga putovali sve do Kine, on je govorio o znanju o Allahu (Marifetullah), ili bar znanju koje vodi ka znanju o Allahu. Ako vaše znanje ne dolazi od straha prema Allaha, vi ste onda zavedeni (zabluđeni). Bojte se Allaha, pa će vam Allah podariti znanje. Kafir pak odbija ovo. Kafir je tako dijametrički oprečan mu`minu. Mu`min je musliman koji otvoreno potvrđuje pravu prirodu egzistencije, i koji prihvata i slijedi primjer i učenja Vjerovjesnika Muhammeda -sallallahu `alejhi ve sellem-, posljednjeg Allahova poslanika prije Smaka Svijeta. Trebalo bi biti jasno da je kafir sistem, i kafiri koji kotrolišu i vjeruju u taj sistem, ništa drugo do Dedždžal kao globalni društveni i kulturni fenomen i Dedždžal kao nevidljiva sila. Dedždžal kao osoba je utjelovljenje kafirskog sistema, ultimativni kafir, i prema tome on će neizbježno biti jedini kandidat za liderstvo tog kafirskog sistema. Vjerovjesnik Muhammed -sallallahu `alejhi ve sellem- je rekao da je kufr jedan sistem. Kafir sistem je Dedždžal. Tri aspekta Dedždžala su zapravo međupovezani i nedjeljivi. Dedždžal.

Na isti način Mehdi -`alejhi selam- će biti, kada se pojavi, utjelovljenje Islama, puta Vjerovjesnika Muhammeda -sallallahu `alejhi ve sellem-, iako se odmah mora napomenuti da će on i pored toga biti kao kapljica naspram okeana Vjerovjesnika Muhammeda -sallallahu `alejhi ve sellem. Iz toga slijedi da će Mehdi biti osoba neizbježno priznata i prihvaćena od svih istinskih Muslimana kao njihov (globalni) lider. Vjerovjesnik Muhamed -salallahu alejhi ve sellem- je rekao da su svi Muslimani jedno tijelo.

Kufr je u ratu sa Islamom. Islam je u ratu sa Kufrom. Dedždžal će ratovati protiv Mehdija. Mehdi -`alejhi selam- će ratovati protiv Dedždžala. Vjerovjesnik Isus -`alejhi selam-, koji nije bio razpet na križu, nego uzdignut od Allaha u nevidljivi svijet, a umjesto njega čovjek sličan njemu je razapet, Vjerovjesnik Isus -`alejhi selam-, po svom povratku na ovaj svijet, će ubiti Dedždžala.

Dedždžal je bio predmet mnogih pisanih djela u prošlosti. Proročanstva o Dedždžalu se mogu naći, naprimjer, u Bibliji u Knjizi Otkrovenja od Ivana, i u skriptima famoznog Nostradamusa. Mnogi ljudi su pokušavali nanovo da odgonetnu ova proročanstva shodno događajima koji su se dešavali u njihovim odgovarajućim epohama. Dedždžal se uglavnom spominje kao Antihrist u ovim proročanstvima i njihovim komentarima. Nije poznato koliko su pouzdana ili tačna ova proročanstva ili njihovi komentari. Vrlo je moguće da su ista došla od Džinna.

Džinni su stvoreni originalno od bezdimne vatre. Oni nas mogu vidjeti. A samo neki od nas mogu vidjeti njih. Mi smo originalno stvoreni od vode i gline. Anđeli (Meleki) su stvoreni od čistog svjetla. Anđeli su nesposobni da počine grešku (oni samo rade ono što im Allah naredi). Oni niti jedu niti spavaju niti se razmnožavaju. Oni slave Allaha neprestano. Oni su sredstva preko kojih proces stvaranja operira. Džinni, kao i mi, su sposobni da urade dobro ili zlo. Neki od njih su muslimani, neki su kafiri, a neki munafici, tj. hipokriti koji tvrde da su muslimani a u stvari su kafiri. Džinn često komuniciraju s ljudima, i od njihova poznavanja od nevidljivog oni govore o događajima koji se nalaze u budućnosti. Očigledno, ako su pisanja Ivana i Nostradamusa došla, ili efektovana od, zlih i zavodljivih džinna, onda ista ne mogu biti potpuno pouzdana, pošto, kao što je poznato iz slučaja onih vidovnjaka i vračara koji imaju kontakt s džinnima, ili koji služe kao mediumi za kontakt s navodnim duhovima umrlih, uz svaku istinu koju kažu, nekoliko poluistina i blatantnih laži je tome dodano. Imajući u vidu ovaj element moguće netačnosti, jedini način na koji se ta proročanstva Ivana i Nostradamusa mogu provjeriti i vefikovati je kad se dotično proročanstvo već dogodi.

Što se tiče pisane riječi, stoga, Hadis sadrži najpouzdanije informacije i opis Dedždžala kao i događaja koji će se desiti prije i poslije dolaska Dedždžala, gdje god je isned pouzdan, tj. pouzdan lanac prenosioca od osobe koja je svojim ušima čula ili vidjela Vjerovjesnika Muhammed -sallallahu `alejhi ve sellem-, do onoga koji je to zapamtio ili onoga koji je to zapisao. Hadisi koji su zabilježeni pisanim putem su bili prihvatljivi samo nakon rigoroznog provjeravanja od strane učenjaka koji su ih prikupljali, a ne kao Biblija, od koje je mnogo sadržaja krajnje nepouzdano i time brojne riječi i djela se ne mogu pripisati poslanicima kojima biblija pripisuje te riječi i djela. Allah -dželle šanuhu- kaže u Qur'anu da su Židovi i Kršćani izmjenili i manipulisali originalna naučavanja njihovih poslanika, i brojne kontradikcije u samoj Bibliji su svjedok toj činjenici.

Vjerovjesnik Muhammed -sallallahu `alejhi ve sellem- je, ipak, rekao da je znanje vjernikova izgubljena imovina, koji je može pokupiti gdje god je on ili ona nađu. Mu`min je musliman koji ne samo da vjeruje u Allaha -dželle šanuhu-, nego se zbilja i aktivno oslanja na Allaha u toku svih svojih svakodnevnih aktivnosti. Musliman može vjerovati u Allaha -dželle šanuhu- dok se pri tom još uvijek oslanja na svoje vlastite akcije. Mu`min se oslanja na Allaha za svoj uspjeh. Muhsin je musliman koji zna da samo Allah ima (postoji), i da shodno tome oslanjanje na nešto drugo mimo Allaha je nemogućnost. Musliman, mu`min i muhsin su svi muslimani, ali oni posjeduju različite stupnjeve znanja o Allahu. Oni koji se boje Allaha najviše su oni koji posjeduju najviše znanja o Allahu, zato što strahopoštovanje dolazi sa takvim znanjem. Vjerovjesnik Muhammed -sallallahu `alejhi ve sellem- je rekao da se nijedno stvorenje ne boji Allaha koliko on.

Znanje dolazi onome koji očisti svoje srce Allahovom milošću. Kako srce postaje čišće, tako se i znanje u srcu povećava. Ovo znanje otpočinje gdje pisana riječ završava. Za one čije srce je očišćeno, tako da znakovi u sebi i na horizontu, koji su zapravo istovjetni, su prepoznatljivi i shvaćeni, znakovi Dedždžala kao globalnog društvenog i kulturnog fenomena i Dedždžala kao nevidljive sile su jasno uočljivi, i ono što je proživljeno (u viziji) je potvrda i amplifikacija informacija sadržanih u pisanoj riječi. Mu`min je musliman koji vjeruje i oslanja se na Allaha. Dio ovog vjerovanja je vjerovanje drugima i vjerovanje sebi i vlastitom iskustvu života i vlastitoj interpretaciji znakova u sebi i na horizontu. Ovo povjerenje je kompletno kada osoba spozna sebe, jer ko god zna sebe zna i svog Gospodara, a ko god zna svog gospodara zna i sta dolazi od Gospodara, tj. Stvoreno, univerzum i sve u njemu; i nijedna forma opipljiva, stvarna ili konceptualna, se ne može pridružiti Allahu. Ko god posjeduje ovo povjerenje i znanje on jeste muhsin.

Čitanje nije isto kao osmatranje. Osmatranje je mnogo snažnija potvrda onoga što se pročitalo. Knjige mogu samo podsjetiti na ono što se već okusilo i što se još treba okusiti ili što je moguće okusiti. Kušanje je to što je važno, a ne bilješka o kušanju, bilo da je ta bilješka zvučna ili vizuelna, na papiru ili na celuloidu. Vidjeti znači znati, ali ima različitih viđenja i različitih poznavanja.

Razmatrajući Dedždžala kao nevidljivu silu, prisustvo ove sile je manifestovano dolaskom bića s drugog svijeta koji opsjedaju ljudska bića na isti način kako džinni ponekad opsjednu ljude i životinje. Moguće je da se Dedždžal kao nevidljiva sila, slično džinnima, zapravo može manifestovati kao ljudi i životinje bez potrebe da ih zapravo opsjedne, tj. poprimajući njihove forme bez stvarnog opsjedanja istih. Isto tako može biti da je Dedždžal kao nevidljiva sila niko drugi do horde džinna kafira, umjesto bića neke druge vrste. Nije poznato iz kojeg svijeta ta bića dolaze. Zna se posigurno da ima mnogo svjetova. Allah -dželle šanuhu- je opisan u Qur'anu u Suri el~Fatiha kao 'Gospodar Svjetova'. Čuveni učenjak i mistik Ibn el~`Arabi -rahmetullahi `alejh- je posjetio neke od ovih svjetova u viziji, i opisuje ova iskustva u svojoj knjizi „Mekkanska Otkrovenja“. On imenuje ogromne gradove s takvom tehnologijom koja je kud i kamo superiornija onoj s kojom se neki zemljani danas hvalisu i ponose.back 1 2 3 4 5 6 7 next